Főoldal » Hírek » 120 millió forintos jogosulatlan uniós forrásfelhasználás miatti vádemelés – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség három fér­fi­val szem­ben. Közü­lük ket­ten egy lópat­kó­gyár­tó beren­de­zés és tar­to­zé­ka­i­nak beszer­zé­sé­re 120.999.600 forint uniós és tag­ál­la­mi keret­ből álló köl­csönt hasz­nál­tak fel – cége­i­ken keresz­tül. A gépet 54.198.368 forin­tért vásá­rol­ták meg, a tar­to­zé­kok érté­ke 3.381.000 forint volt.

A har­ma­dik elkö­ve­tő az ügy­le­tet lep­le­ző valót­lan tar­tal­mú adó­be­val­lást nyúj­tott be. A gépet végül nem a köl­csön­szer­ző­dés­ben meg­je­lölt helyen, és nem is a köl­csön­fel­ve­vő kft. üze­mel­tet­te.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban az uniós for­rást jogo­su­lat­la­nul fel­hasz­ná­ló két fér­fi­val szem­ben – egye­bek mel­lett – bör­tön­bün­te­tés, a har­ma­dik fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­irat­ban sze­re­pel továb­bá össze­sen több mint 62 mil­lió forint érték­ben vagyon­el­kob­zás­ra vonat­ko­zó ügyé­szi indít­vány is.

A nyo­mo­zást a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügy­ben.