Főoldal » Hírek » 160 km/órával száguldott be a körforgalomba a férfi – fotóval – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos egész­ség­rom­lást ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a buda­pes­ti fér­fit, aki óri­á­si sebes­ség­gel haj­tott be egy Balaton- parti kör­for­ga­lom­ba, mely­nek követ­kez­té­ben utasa és ő maga is súlyo­san meg­sé­rült.

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 66 éves elkö­ve­tő 2021. janu­ár 19-én este sze­mély­gép­ko­csi­val Bala­to­na­ka­rattya irá­nyá­ba halad­va 157 km/órás sebes­ség­gel köz­le­ke­dett Bala­ton­fő­ka­jár kül­te­rü­le­tén, a 710-es főúton, ahol a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség 60 km/óra. A férfi ezért későn vette észre az útke­resz­te­ző­dés­ben lévő kör­for­gal­mat, amely­be 156 km/órás sebes­ség­gel haj­tott be, majd a kör­for­ga­lom köze­pé­be ütköz­ve a jármű a leve­gő­be emel­ke­dett, átre­pült a kör­for­gal­mon és a túl­ol­da­li árok­ba csa­pó­dott.

A bal­eset követ­kez­té­ben az autó hátsó ülé­sén biz­ton­sá­gi öv nél­kül utazó nő fej­sé­rü­lést, illet­ve szá­mos, törés­sel és zúzó­dás­sal járó sérü­lést szen­ve­dett, melyek rész­ben súlyos egész­ség­ká­ro­so­dás­nak minő­sül­nek.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra és fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.