Főoldal » Archív » 18 milliárd forintos pénzmosási ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal pénz­ügyi nyo­mo­zói által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Fővá­ro­si Főügyész­ség egy nem­zet­kö­zi bűn­szer­ve­zet 36 tag­já­val szem­ben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó bűnös pénz tisz­tá­ra mosá­sa mel­lett ille­gá­lis cigaretta-kereskedelemmel is fog­lal­koz­tak.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bűn­szer­ve­ze­tet Magyar­or­szá­gon egy itt élő egyip­to­mi férfi és egy magyar társa irá­nyí­tot­ta. A pénz­mo­sás­sal össze­füg­gő tevé­keny­sé­gü­ket egy viet­ná­mi állam­pol­gár­sá­gú bűn­társ meg­bí­zá­sa alap­ján végez­ték.

A szer­ve­zet bűnös tevé­keny­sé­ge a 2012-2014. év közöt­ti idő­szak­ban egy­részt a Kolum­bi­á­ból szár­ma­zó, majd Nyugat-Európában érté­ke­sí­tett kábí­tó­sze­rek keres­ke­del­mé­ből befolyt pén­zek bűnös ere­de­té­nek lep­le­zé­sé­re irá­nyult.

Az irá­nyí­tók által meg­bí­zott magyar pénz­fu­tá­rok a kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó pénzt Nyugat-Európából, első­sor­ban Hol­lan­di­á­ból és Német­or­szág­ból gép­ko­csik­kal szál­lí­tot­ták Magyar­or­szág­ra, az autók­ban erre a célra kiala­kí­tott rej­tek­he­lye­ken. Ezután a pénzt nagyobb cím­le­tek­re vál­tot­ták, majd Szlo­vá­ki­á­ba vit­ték, ahol külön­bö­ző bank­szám­lák­ra fizet­ték be, onnan pedig távol-keleti orszá­gok­ba utal­ták tovább.

A vád sze­rint az elkö­ve­tők a fenti módon össze­sen 18 mil­li­árd forint­nak meg­fe­le­lő valu­ta „tisz­tá­ra mosá­sá­ban” vet­tek részt.

Emel­lett a bűn­szer­ve­zet tag­jai a vád­irat sze­rint 2013-2015. évek­ben kül­föld­ről szár­ma­zó, adó­zat­lan ciga­ret­ta for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­val is fog­lal­koz­tak. Az Ukraj­ná­ból és Szer­bi­á­ból szár­ma­zó, adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát Magyar­or­szá­gon vásá­rol­ták meg, majd egy részét Magyar­or­szá­gon érté­ke­sí­tet­ték, míg a másik részét az Euró­pai Unió orszá­ga­i­ban adták el. Az ille­gá­lis ciga­ret­tát rej­tek­he­lyes kis­te­her­au­tók­kal, csa­lá­di uta­zá­so­kat szín­lel­ve szál­lí­tot­ták, vagy dupla falú kami­o­nok­ba rej­tet­ték.

Az elkö­ve­tők által ille­gá­li­san for­gal­ma­zott ciga­ret­ta érté­ke össze­sen csak­nem 780 mil­lió forint volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen nagy érté­ket meg­ha­la­dó pénz­mo­sás bűn­tet­te, bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt össze­sen 36 sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A bűn­szer­ve­zet két irá­nyí­tó­ja mel­lett továb­bi négy sze­mély látott el szer­ve­zé­si fel­ada­to­kat, a többi vád­lott pedig vég­re­haj­tói sze­re­pet (pénz­fu­tá­rok, illet­ve a ciga­ret­ta szál­lí­tá­sá­ban részt vett bűn­tár­sak) töl­tött be a bűn­szer­ve­zet­ben