Főoldal » Hírek » 21 migránst szállított kisteherautójában a bíróság elé állított férfi – Fotóval – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fit. Az elkö­ve­tő 2021. augusz­tus 18-án 21 mig­ránst akart a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­ke­rü­lé­sé­vel Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni.

A szír állam­pol­gár­sá­gú mene­kül­tek egy isme­ret­len ember­csem­pész segít­sé­gé­vel, érvé­nyes úti­ok­má­nyok nél­kül az előző nap indul­tak el Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra, hogy Auszt­ri­á­ba jus­sa­nak. A mig­rán­sok­nak, illet­ve csa­lád­juk­nak a szál­lí­tá­sért vál­to­zó­an 1500-4000 eurót kel­lett volna fizet­ni­ük.

A 42 éves elkö­ve­tő 2021. augusz­tus 18-án, haj­nal­ban, a szerb-magyar határ köze­lé­ben vette fel jár­mű­vé­be az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket úgy, hogy a gép­ko­csi üres rak­te­ré­be 18 mig­ránst zsú­folt be, míg a hátsó ülés­sor előt­ti rész­re három sze­mélyt ülte­tett. Útköz­ben a 18 férfi a veze­tő­fül­ke felé kopog­ta­tás­sal jelez­te, hogy a fur­gon­ban emel­ke­dik a hőmér­sék­let és a leve­gő is fogy, a gya­nú­sí­tott azon­ban az uta­sok fel­vé­te­lét köve­tő­en egy­szer sem állt meg, hogy a zárt rak­tér­ben szál­lí­tott sze­mé­lyek álla­po­tát ellen­őriz­ze.

A Veszp­rém felől Auszt­ria irá­nyá­ba hala­dó gép­ko­csit végül a rend­őrök reg­gel kilenc óra körül a 8-as számú főúton, Ajka-Bakonygyepes köze­lé­ben fel­tar­tóz­tat­ták és a gya­nú­sí­tot­tat elfog­ták.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak. A bíró­ság a 2021. szep­tem­ber 13-án meg­ho­zott íté­le­té­vel a vád­lot­tat 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 10 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, ezen túl a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált mobil­te­le­font is elko­boz­ta.