Főoldal » Hírek » 28 bankszámlát nyitottak bűnös pénzek tisztára mosására – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség pénz­mo­sás és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt két román fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők magu­kat dán és olasz állam­pol­gár­nak kiad­va szer­te az ország­ban 28 bank­szám­lát nyi­tot­tak bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pén­zek meg­szer­zé­se és tovább­uta­lá­sa érde­ké­ben.

A vád­irat sze­rint a két román férfi – az ügy vád­lott­jai – 2021 feb­ru­ár­ja és ápri­li­sa között magu­kat hamis olasz vagy dán okmá­nyok­kal iga­zol­va Kecs­ke­mé­ten és a Bala­ton kör­nyé­kén több bank­fi­ók­ban össze­sen 28 deviza- és forint­szám­lát nyi­tot­tak azért, hogy az azok­ra érke­ző csa­lás­ból szár­ma­zó pén­ze­ket meg­sze­rez­zék vagy bűnös ere­de­tü­ket lep­lez­zék. A szám­la­nyi­tá­sok­hoz szük­sé­ges hamis iga­zol­vá­nyo­kat a fia­ta­labb vád­lott biz­to­sí­tot­ta a saját és társa szá­má­ra, szin­tén ő volt az, aki a szám­la­nyi­tá­sok helyét és idő­pont­ját meg­ha­tá­roz­ta, vala­mint ese­ten­ként a tol­mács sze­re­pét is betöl­töt­te.

A bank­szám­lák­ra kül­föl­di – jel­lem­ző­en német és spa­nyol - sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás­ból szár­ma­zó pénz­össze­gek érkez­tek, ame­lye­ket a jóvá­írást köve­tő­en román és hol­land ATM készü­lé­kek­ből kész­pénz­ben fel­vet­tek vagy kül­föl­di szám­lák­ra tovább­utal­tak. A bank­kö­zi jel­zé­sek alap­ján több eset­ben meg­hi­ú­sult a bűnös pén­zek jóvá­írá­sa, mert a vád­lot­tak szám­lá­it veze­tő ban­kok vissza­irá­nyí­tot­ták az össze­ge­ket a kül­föl­di sér­tet­tek szám­lá­i­ra. Ennek elle­né­re a két férfi mint­egy két hónap alatt leg­alább 18 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő eurót szer­zett meg.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­a­kat jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás és közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy az ország terü­le­té­ről uta­sít­sák ki őket.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.