Főoldal » Hírek » 32 csalás, 9 terhelt, 30 év – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ennyit, össze­sen 30 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a napok­ban a Gyu­lai Tör­vény­szék egy bűn­ban­da tag­ja­i­val szem­ben, akik ellen a Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség emelt vádat 32 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és annak kísér­le­te, vala­mint 10 rend­be­li pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt.

A csa­lá­sok zömét egy 36 éves több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű csa­nád­pa­lo­tai és egy 42 éves szin­tén bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő békés­csa­bai férfi, vala­mint isme­ret­le­nül maradt tár­sa­ik követ­ték el. A többi ter­helt bűn­se­géd volt, ille­tő­leg a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó haszon meg­szer­zé­sé­ben, rea­li­zá­lá­sá­ban működ­tek közre.

A 2016 feb­ru­ár­já­tól 2017. júni­us végé­ig ter­je­dő idő­szak­ban az elkö­ve­tők jog­ta­lan haszon­szer­zés cél­já­ból tele­fo­non vagy e-mailben vet­ték fel a kap­cso­la­tot az ország külön­bö­ző pont­ja­in gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get foly­ta­tó cégek­kel és vál­lal­ko­zók­kal, és egy ismert, az adott cég pro­fil­já­hoz illesz­ke­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben ked­vez­mé­nyes áron kínál­tak eladás­ra szá­muk­ra külön­fé­le ter­mé­ke­ket. Az elkö­ve­tők jel­lem­ző­en vas­árut, műtrá­gyát, lese­lej­te­zett húsos ládá­kat, hul­la­dék­gyűj­tő edé­nye­ket, csem­pe­ra­gasz­tót, kifu­tó tele­ví­zi­ó­kat, rak­la­po­kat vagy üzem­anya­got kínál­tak „jó áron” eladás­ra. A meg­ren­de­lé­sek előre utalt vétel­ára olyan, a ter­hel­tek irá­nyí­tá­sa alatt álló sze­mé­lyek szám­lá­i­ra került, aki­ket mun­ka­vál­la­lás címén vagy más módon szám­la­nyi­tás­ra vet­tek rá, majd anya­gi része­se­dés fejé­ben a folyó­szám­lá­hoz tar­to­zó net­ban­kos elér­he­tő­ség isme­re­té­ben a pénz­fel­vé­te­lek­nél őket irá­nyí­tot­ták, s így sze­rez­ték meg a bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pénzt. A sér­tet­tek egy részét azzal keres­ték meg, hogy vala­mely gaz­da­sá­gi part­ne­rük bank­szám­la­szá­ma meg­vál­to­zott és a továb­bi­ak­ban az új, az elkö­ve­tők által meg­adott bank­szám­la­szám­ra kér­ték az uta­lá­so­kat.

Cse­lek­mé­nye­ik­kel a sér­tet­tek részé­re össze­sen több mint 100 M Ft kárt okoz­tak, amely nem térült meg.

A Gyu­lai Tör­vény­szék íté­le­té­ben 7 ter­helt­tel szem­ben 1 év 6 hónap és 9 év közöt­ti idő­tar­ta­mú bör­tön­bün­te­té­se­ket sza­bott ki, ezek közül 2 ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, egy ter­hel­tet pedig pénz­bün­te­tés­re ítélt. Továb­bi egy ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban súlyos beteg­sé­ge miatt lekü­lö­ní­tés­re került az eljá­rás; vele szem­ben a bíró­ság a későb­bi­ek­ben fog íté­le­tet hozni. A bíró­ság ezen felül 105 M Ft ere­jé­ig köte­lez­te a ter­hel­te­ket a sér­tet­tek részé­re oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re, és a 3,2 M Ft-ot kite­vő bűn­ügyi költ­sé­get is nekik kell meg­fi­zet­ni­ük.