Főoldal » Archív » 43 millió forintot meghaladó kárt okoztak az internetes csalók - vádemelés

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen az öt férfi ellen, akik ország­szer­te össze­sen 48 sér­tet­tet tévesz­tet­tek meg valót­lan inter­ne­tes hir­de­té­sek­kel 2016 augusz­tu­sá­tól kez­dő­dő­en.

A vád­irat sze­rint az egyik heves megyei köz­ség­ből szár­ma­zó vád­lot­tak eladás­ra hir­det­tek nagy érté­kű mező­gaz­da­sá­gi gépe­ket (trak­to­ro­kat, von­ta­tó­kat, bálá­zó gépet, ekét), vala­mint műtrá­gyát, teher­au­tó gumit és élő­ál­la­tot külön­bö­ző, több­sé­gé­ben agrár­ipa­ri gépek és agrár­cik­kek keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zó inter­ne­tes hir­de­té­si olda­la­kon 2016 augusz­tu­sá­tól kez­dő­dő­en. Elő­for­dult az is, hogy a vád­lot­tak tűzi­fát vagy mobil­te­le­font kínál­tak meg­vé­tel­re a gya­nút­lan vevők­nek.

A vád­lot­tak egyik eset­ben sem ren­del­kez­tek az eladás­ra meg­hir­de­tett áru­val, szán­dé­kuk arra irá­nyult, hogy meg­té­vesszék a hir­de­tés­re jelent­ke­ző­ket és meg­sze­rez­zék a pén­zü­ket.

A sér­tet­tek a vád­lot­tak uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en a vétel­árat vagy annak egy részét a hir­de­tés­ben meg­adott, koráb­ban vala­me­lyik vád­lott nevé­re nyi­tott bank­szám­lá­ra utal­ták.

A vád­lot­tak által a sér­tet­tek­től kicsalt leg­ki­sebb összeg 50.000 forint, a leg­ma­ga­sabb összeg 5.842.000 forint volt. A bank­szám­lák­ra a sér­tet­tek össze­sen 43.690.420 forin­tot utal­tak át, amit a vád­lot­tak bank­au­to­ma­ták­ból vet­tek fel kész­pénz­ben, majd az össze­gen meg­osz­toz­tak.

Az oko­zott kár nem térült meg, ezért a bün­te­tő­el­já­rás során vala­mennyi sér­tett pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be a kára meg­té­rí­té­se érde­ké­ben.

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.