Főoldal » Hírek » 48 óra leforgása alatt háromszor is betört egy idős nő otthonába – a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az azóta letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber­ben két nap alatt, több súlyos bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett egy idős nő sérel­mé­re egy heve­si falu­ban.

A vád sze­rint a vád­lott 2020. szep­tem­ber 15-én, késő dél­után, a lakó­he­lyén, egy heve­si falu­ban, a kerí­té­sen át azért mászott be az egye­dül élő 79 éves sér­tett házá­nak udva­rá­ra, mert a ház­ból külön­bö­ző dol­go­kat akart lopni. Ami­kor a nyi­tott ajtón át bement a lakó­épü­let­be, szem­be talál­ko­zott a sér­tet­tel, de nem jött zavar­ba, hanem azt mond­ta a meg­le­pett asszony­nak, hogy ő a közel­ben dol­go­zó mun­ká­sok ügy­in­té­ző­je, majd erre hivat­ko­zás­sal rög­tön kért is 15 000 Ft-ot. Ami­kor a hölgy közöl­te, hogy nincs pénze, a férfi a hűtő­szek­rény­hez lépett és abból önha­tal­mú­lag kivett négy cso­mag hur­kát, melyek­kel távo­zott az ingat­lan­ból. A kora és egész­sé­gi álla­po­ta miatt nehe­zen mozgó sér­tett kép­te­len volt arra, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a lopást.

Más­nap haj­nal­ban a vád­lott ismét meg­je­lent a ház­ban, ahová ez alka­lom­mal a bejá­ra­ti ajtó üve­gét betör­ve beha­tolt be. Az idős nő fel­éb­redt a zajra, mire a tol­vaj az elő­szo­bá­ban fel­akasz­tott ruhák közé bújt, de onnan hama­ro­san elő­ug­rott, föld­re teper­te áldo­za­tát, aki­nek füle­i­ből kitép­te a fül­be­va­ló­kat, majd elfu­tott. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

Az addig elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek lát­szó­la­gos sike­rén fel­buz­dul­va a vád­lott néhány órá­val később har­mad­íz­ben is beha­tolt a sér­tett­hez, aki akkor már vég­képp nem volt abban a hely­zet­ben, hogy meg tudja aka­dá­lyoz­ni az újabb vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Hívat­lan láto­ga­tó­ja így zavar­ta­la­nul el tudta vinni a 8 000 Ft érté­kű cent­ri­fu­gá­ját a ház egyik szo­bá­já­ból.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség idős korá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel, továb­bá súlyos testi sér­tés és magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a gát­lás­ta­lan elkö­ve­tőt.

Vád­ira­tá­ban a Heve­si Járá­si Ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je fegy­ház­bün­te­tés­re a vád­lot­tat, emel­lett tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és köte­lez­ze az eljá­rás során fel­me­rült 24.660 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is. Mér­té­kes indít­vá­nyá­ban a vád­ha­tó­ság – a vád­lott beis­me­ré­se ese­té­re - 8 évben hatá­roz­ta meg a kért fegy­ház­bün­te­tés idő­tar­ta­mát.