Főoldal » Hírek » 7 éves kislányt molesztált szexuálisan az apa – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a lányát hóna­po­kon keresz­tül sze­xu­á­li­san zak­la­tó férfi bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az íté­let sze­rint a férfi és az élet­tár­sa kap­cso­la­tá­ból 2013-ban lány, 2014-ben és 2016-ban két fiú szü­le­tett, aki­ket közö­sen nevel­tek egy Fejér megyei köz­ség­ben. A pár között gya­ko­ri­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek, elő­for­dult, hogy a férfi tett­leg is bán­tal­maz­ta élet­tár­sát.

A férfi 2020 októ­be­ré­től 2021 feb­ru­ár­já­ig, kihasz­nál­ta az élet­tár­sa távol­lé­tét, lányá­val rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­te­tett. Több alka­lom­mal ennek szem­ta­núi vol­tak a kis­fi­úk is. A férfi a gye­re­ke­ket azzal fenye­get­te meg, hogy meg­ve­ri őket, levág­ja a fejü­ket, ha ezt vala­ki­nek elmond­ják. A nő 2021. feb­ru­ár 14-én tet­ten érte az élet­tár­sát, amint a két másik gye­re­kük jelen­lé­té­ben a lányuk­kal ismé­tel­ten sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­te­tett.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, és több­rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 19 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi. Szü­lői fel­ügye­le­ti jogát mind­há­rom gyer­me­ke vonat­ko­zá­sá­ban meg­szün­tet­te.

Az íté­let ellen a férfi és a védő­je fel­men­té­sért fel­leb­bez­tek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés szük­sé­ges és indo­kolt. A fér­fit koráb­ban elítél­ték már sze­mé­rem elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, amely­ből 2008 máju­sá­ban bocsá­tot­ták fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. A kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek gya­ko­ri­ak, egyre dur­vább az elkö­ve­té­si mód­juk. A férfi súlyo­san meg­sér­tet­te a leg­alap­ve­tőbb erköl­csi nor­má­kat, gyer­me­kei kiszol­gál­ta­tott hely­ze­té­vel vissza­élt, fej­lő­dé­sük­ben mara­dan­dó káro­kat oko­zott.

Másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.