Főoldal » Hírek » 70 ezer euróért bérelt fel emberölésre valakit a vád szerint – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A bér­gyil­kost fel­bé­rel­ni szán­dé­ko­zó ügy­vé­det a saját isme­rő­sei ejtet­ték át; a Fővá­ro­si Főügyész­ség öt  sze­méllyel szem­ben letöl­ten­dő,  egy férfi ellen fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 47 éves, ügy­véd­ként dol­go­zó nő 2017-ben elha­tá­roz­ta, hogy vala­kit fel­bé­rel arra, hogy ölje meg uno­ka­test­vé­re élet­tár­sát, mivel az uno­ka­test­vé­re pár­kap­cso­la­ta erő­sen meg­rom­lott. Az ügy­véd ezt a ter­vét meg­osz­tot­ta isme­rő­se­i­vel egy 45 és egy 51 éves fér­fi­val, azon­ban úgy adta elő, hogy a bér­gyil­kost az uno­ka­test­vé­re apja kere­si, az ügy­véd maga csak a ,,kivi­te­le­zés­ben” segít. Az ügy­véd két isme­rő­se elha­tá­roz­ta, hogy talál­nak egy ál-bérgyilkost és ezzel kap­cso­lat­ban haszon­hoz jut­nak az ügy­véd­től. A két férfi a csa­lá­si szán­dék­ba bevont egy hor­vát és két továb­bi magyar fér­fit. Az ügy­véd­del 2017 júni­u­sá­ban Hor­vát­or­szág­ba utaz­tak, ahol első­nek a magát a ,,szerb bér­gyil­kos főnö­ké­nek” kiadó, hor­vát tár­suk­kal, majd a az egyik továb­bi, magyar állam­pol­gár­ral tár­gyal­tak, aki azt hitet­te el magá­ról, hogy ő a bér­gyil­kos. Az ügy­véd a ,,Papa­ként” bemu­tat­ko­zó hor­vát állam­pol­gár­nak 70 ezer euró meg­fi­ze­té­sét vál­lal­ta az ölési cse­lek­mény vég­re­haj­tá­sá­ért, amely­ből 15 ezer eurót elő­leg­ként kel­lett volna meg­fi­zet­nie. Az egyez­te­tés ered­mé­nye az volt, hogy a meg­bí­zás érvé­nye­sen meg­tör­tént, azon­ban az ügy­véd csak később­re vál­lal­ta az elő­leg kifi­ze­té­sét. A csa­lók a talál­ko­zók­ról hang­fel­vé­telt készí­tet­tek. Ezzel első­nek az ügy­véd­től kísé­rel­ték meg kicsal­ni az elő­le­get, mond­ván, hogy a meg­bí­zás tel­je­sí­té­sét meg­kezd­ték és, ha az ügy­véd nem fizet, akkor a meg­öl­ni ter­ve­zett sze­mély­hez for­dul­nak. Mivel nem jár­tak ered­ménnyel, eláll­tak ettől a szán­dé­kuk­tól és a cél­pont­ként meg­je­lölt sze­mélyt keres­ték meg, aki­től a hang­fel­vé­tel átadá­sá­ra hivat­koz­va 3500 eurót csal­tak ki, a fel­vé­telt azon­ban nem adták át.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság élet­vé­del­mi nyo­mo­zói a cse­lek­mé­nye­ket fel­de­rí­tet­ték.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nővel szem­ben ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te, az öt férfi ellen nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt.

Az ügyész­ség a nővel és négy bün­te­tett elő­éle­tű tár­sá­val szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyoz, egy fér­fi­val szem­ben, aki bün­tet­len elő­éle­tű, vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, emel­lett a csa­lás­sal vádolt sze­mé­lyek­nél pénz­bün­te­tés­re íté­lést is.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv azt, aki ember­ölés elkö­ve­té­se cél­já­ból az ehhez szük­sé­ges vagy ezt könnyí­tő fel­té­te­le­ket biz­to­sít­ja, az elkö­ve­tés­re fel­hív, ajánl­ko­zik, vál­lal­ko­zik, vagy a közös elkö­ve­tés­ben meg­ál­la­po­dik egy évtől öt évig, aki csa­lás révén nagyobb (ötszáz­ezer forin­tot meg­ha­la­dó, fél­mil­lió forin­tot azon­ban nem túl­lé­pő) kárt okoz, három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.