Főoldal » Állás » A Legfőbb Ügyészség szenior szerverüzemeltető rendszergazdát keres

A Leg­főbb Ügyész­ség Infor­ma­ti­kai Főosz­tá­lya

sze­ni­or szer­ver­üze­mel­te­tő rend­szer­gaz­da

állás­he­lyé­nek betöl­té­se érde­ké­ben, hatá­ro­zott időre mun­ka­tár­sat keres az Inf­ra­struk­tú­ra­fel­ügye­le­ti Osz­tály Köz­pon­ti Rend­szer­fel­ügye­le­ti Cso­port­já­ba.

Fő feladatok/felelősségek:

 • Mic­ro­soft Win­dows alapú szer­ve­rek üze­mel­te­té­se,
 • Mic­ro­soft Hyper-V alapú vir­tu­a­li­zá­ció üze­mel­te­té­se,
 • Win­dows alapú szer­ver­szol­gál­ta­tá­sok napi üze­mel­te­té­se és kar­ban­tar­tá­sa,
 • MS Active Direc­to­ry inf­ra­struk­tú­ra üze­mel­te­té­se.

Szak­mai köve­tel­mé­nyek:

 • leg­alább közép­fo­kú infor­ma­ti­kai vég­zett­ség,
 • szé­les­kö­rű Mic­ro­soft inf­ra­struk­tú­ra­üze­mel­te­té­si isme­ret: Mic­ro­soft Win­dows 2016, AD, SCOM, SCCM, VMM, WSUS, Exc­han­ge,
 • Mic­ro­soft Hyper-V fai­lo­ver clus­te­rek isme­re­te,
 • leg­alább 3 éves rele­váns szak­mai tapasz­ta­lat.

Szük­sé­ges kom­pe­ten­ci­ák:

 • jó kom­mu­ni­ká­ci­ós képes­ség,
 • rend­szer­szem­lé­let,
 • önál­ló prob­lé­ma­meg­ol­dás,
 • csa­pat­mun­ká­ra való képes­ség.

Előnyt jelent:

 • fel­ső­fo­kú szak­irá­nyú vég­zett­ség,
 • szer­ver­üze­mel­te­té­si tapasz­ta­lat nagy­vál­la­la­ti kör­nye­zet­ben,
 • Linux üze­mel­te­té­si tapasz­ta­lat,
 • stor­age üze­mel­te­té­si isme­re­tek,
 • szak­mai angol írás­be­li nyelv­tu­dás.

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény (Üjt.) ren­del­ke­zé­sei az irány­adó­ak.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell a szak­mai élet­út bemu­ta­tá­sát, e-mail címet és tele­fon­szá­mot tar­tal­ma­zó önélet­raj­zot és a vég­zett­sé­get iga­zo­ló okirat­má­so­la­to­kat.

A jelent­ke­zés tár­gya­ként kér­jük fel­tün­tet­ni: „Állás­pá­lyá­zat, sze­ni­or szer­ver­üze­mel­te­tő rend­szer­gaz­da”.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján alkal­mas­nak ítélt jelent­ke­zők szak­mai meg­hall­ga­tá­son, annak ered­mé­nye függ­vé­nyé­ben mun­kál­ta­tói inter­jún vesz­nek részt.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű, illet­ve nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt, vala­mint bizo­nyít­vá­nya­i­nak, okira­ta­i­nak ere­de­ti vagy hite­le­sí­tett máso­la­tát be kell mutat­nia.

A pályá­za­to­kat 2022. júni­us 30. nap­já­ig beér­ke­ző­en a Leg­főbb Ügyész­ség Infor­ma­ti­kai Főosz­tá­lyá­ra kér­jük meg­kül­de­ni e-mailben,

az informatika@mku.hu címre.

A pályá­zó önélet­raj­zá­nak meg­kül­dé­sé­vel egy­ide­jű­leg hoz­zá­já­ru­lá­sát adja a sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sé­hez.