Főoldal » Hírek » 97 éves beteg nőt fosztott ki egy 20 éves férfi – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a fia­tal fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy 97 éves nő sérel­mé­re köve­tett el kifosz­tást, idős és beteg álla­po­tát kihasz­nál­va.

 A Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya kifosz­tás bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást az ellen a 20 éves gya­nú­sí­tott ellen, aki 2020. júli­us 14-én dél­után a kerí­té­sen átmász­va bement a 97 éves sér­tett sal­gó­tar­já­ni ott­ho­ná­nak udva­rá­ra, ahol a sér­tet­tel beszél­get­ni kez­dett.

A gya­nú­sí­tott ennek során a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes nőtől jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ta az arany nyak­lán­cát és az arany fül­be­va­ló­it oly módon, hogy azo­kat a sér­tett nya­ká­ból és füle­i­ből az idős és beteg álla­po­tát kihasz­nál­va erő­szak alkal­ma­zá­sa nél­kül kivet­te.

A férfi az eltu­laj­do­ní­tott, kb. 135.000 Ft érté­kű éksze­rek­kel együtt távo­zott a hely­szín­ről.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tett elő­éle­tű, javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­ből ide­ig­le­nes elbo­csá­tás alatt álló férfi letar­tóz­ta­tá­sát, tekin­tet­tel arra is, hogy vele szem­ben 2020 már­ci­u­sá­ban a bíró­ság köz­ér­de­kű munka bün­te­tést is kisza­bott, vala­mint továb­bi két, ez év már­ci­u­sá­ban és júni­u­sá­ban elkö­ve­tett vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt nyo­mo­zás folyik elle­ne, és az újabb bűn­cse­lek­ményt ezen, folya­mat­ban lévő eljá­rá­sok alatt követ­te el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.