Főoldal » Hírek » A 26 külföldi állampolgárt csempésző két román férfit bíróság elé állította az ügyészség – FOTÓVAL – a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a két román fér­fit, akik a 2020. decem­ber 18-án az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez 15 afgán és 11 szír állam­pol­gár­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke azért, hogy a Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san érke­ző kül­föl­di­ek­nek az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez Auszt­ri­á­ba való eljut­ta­tá­suk­kal segít­sé­get nyújt­son, a szerb határ­nál őket a gép­jár­mű­vé­be fel­vet­te. A gya­nú­sí­tott a mig­rán­sok­kal a rak­te­ré­ben elin­dult a határ felé, miköz­ben a társa egy másik gép­ko­csi­ban fel­ve­ze­tő­ként haladt előt­te azért, hogy rend­őr­sé­gi gép­jár­mű ész­le­lé­se ese­tén neki jelez­zen. A gya­nú­sí­tot­tak a kap­cso­la­tot egy­más­sal tele­fo­non tar­tot­ták.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei a mene­kül­te­ket szál­lí­tó gép­jár­mű­vet az M6-os autó­pá­lya 70-es kilo­mé­te­ré­nél ellen­őr­zés alá von­ták, így a bűn­cse­lek­ményt lelep­lez­ték.

A fel­ve­ze­tő autó­val köz­le­ke­dő gya­nú­sí­tot­tat még ugyan­azon a napon az ártán­di köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen szin­tén iga­zol­ta­tás alá von­ták.

Az ille­gá­lis beván­dor­lók a cél­ál­lo­más­ra tör­té­nő eljut­ta­tás érde­ké­ben fejen­ként 5.000-7.000 eurót helyez­tek letét­be.

A Duna­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat két év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát négy év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint a ter­hel­te­ket öt évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A bíró­ság dön­té­se fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban jog­erő­re emel­ke­dett.

A rend­őr­ség kép­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-az-elmult-12-ora