Főoldal » Állás » A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség gépjárművezetőt keres

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fizi­kai alkal­ma­zot­tat keres gép­jár­mű­ve­ze­tő mun­ka­kör­be 6 hóna­pos pró­ba­idő kikö­té­sé­vel. A mun­ka­vég­zés helye a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség és Bács-Kiskun megye járá­si ügyész­sé­gei. Az állás­hely betöl­té­sé­nél előnyt jelent Buda­pest észa­ki kerü­le­te­i­ben, illet­ve Pest megye észa­ki tele­pü­lé­se­in tör­té­nő lakó­hely.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek: magyar állam­pol­gár­ság, bün­tet­len elő­élet és leg­alább alap­fo­kú isko­lai vég­zett­ség.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes fény­ké­pes szak­mai önélet­raj­zot, mely tar­tal­maz­za:

  • az isko­lai vég­zett­sé­get,
  • egyéb kép­zett­sé­get,
  • az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap).

 A jog­ál­lás­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény vonat­ko­zik, azzal, hogy a fizi­kai alkal­ma­zott illet­mé­nyét a felek közös meg­egye­zé­sé­vel a munka tör­vény­köny­vé­nek a munka díja­zá­sá­ra irány­adó sza­bá­lyai sze­rint kell meg­ál­la­pí­ta­ni.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be is kell mutat­ni­uk.

Jelent­ke­zé­se­ket a szak­mai élet­út bemu­ta­tá­sá­val, tele­fon­szám fel­tün­te­té­sé­vel és az adat­ke­ze­lés­hez való hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat­tal a bacs-kiskun.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük kül­de­ni.