Főoldal » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség » A benzinkút dolgozói lopták az üzemanyagot- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Csor­nán, egy ben­zin­kút alkal­ma­zott­ja három mun­ka­tár­sa segít­sé­gé­vel össze­sen 2024 liter üzem­anya­got lop­tak el 2019 máso­dik felé­ben.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a négy férfi a ben­zin­kút alkal­ma­zott­ja volt, egyi­kük koráb­ban töltőállomás-vezetői beosz­tás­ban is dol­go­zott.

A külön­fé­le típu­sú üzem­anya­got min­den eset­ben az I. r. vád­lott tulaj­do­ní­tot­ta el egy szi­vattyú segít­sé­gé­vel. Tár­sai abban vol­tak a segít­sé­gé­re, hogy elte­rel­ték a többi mun­ka­társ figyel­mét, segí­tet­ték a szál­lí­tást, figyel­tek. Cse­ré­be kész­pénzt vagy üzem­anya­got kap­tak.

Az eltu­laj­do­ní­tott üzem­anyag érté­ke össze­sen 816.633 forint volt.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket minő­sí­tett lopás­sal vádol­ja. Az ügy­ben érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni.