Főoldal » Hírek » A beteg, mozgáskorlátozott hölgy bizalmába férkőzve évek alatt több mint 3 millió forintot csalt ki – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés az elkö­ve­tés­kor 54 éves nő ellen, aki egy beteg, moz­gás­kor­lá­to­zott asszony bizal­má­ba fér­kőz­ve, éve­ken keresz­tül káro­sí­tot­ta meg.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint 2013-ban, az akkor 54 éves ter­helt a 66 éves, győri, egye­dül élő, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott sér­tett hir­de­té­sé­re jelent­ke­zett. A vád­lott magát ápo­ló­nő­nek adta ki, és vál­lal­ta a sér­tett segí­té­sét, gon­do­zá­sát, de díja­zás­ban nem álla­pod­tak meg.

A sér­tett hamar meg­bí­zott a ter­helt­ben, rábíz­ta vagyo­na, jöve­del­me keze­lé­sét, a ter­helt intéz­te a sér­tett szá­má­ra a bevá­sár­lá­so­kat, szám­la befi­ze­té­se­ket, gyógy­szer­ki­vál­tá­so­kat is.

A nő kihasz­nál­ta a hely­ze­tet, és a hölgy ira­ta­i­val, sze­mé­lyes ada­ta­i­val vissza­él­ve 2017-ben és 2018-ban két alka­lom­mal össze­sen 2,5 mil­lió forint sze­mé­lyi hitelt vett fel a sér­tett nevé­ben, ame­lyek­ből csak kb. 800 000 forin­tit tör­lesz­tett. Ezzel a hitel­in­té­zet­nek több mint 1,5 mil­lió forint kárt oko­zott.

A ter­helt a sér­tett nevé­ben inter­net­el­ő­fi­ze­tést is kötött saját cél­ja­i­ra, ami­ket csak egy ideig fize­tett, így a szol­gál­ta­tót meg­té­vesz­tet­te, és több mint 100 000 forint kárt oko­zott.

Eze­ken túl a nő 2016-tól két lakást is bérelt, melyek bér­le­ti díját a sér­tett tudta nél­kül a sér­tett nyug­dí­já­ból fize­tett. Az elkö­ve­tő rend­sze­re­sen hasz­nál­ta a sér­tett bank­kár­tyá­ját is, ben­zin­ku­ta­kon, dohány­bol­tok­ban is fize­tett vele, vala­mint kész­pénzt vett fel. A nő a sér­tett­nek az évek alatt több mint 3 mil­lió Ft kárt oko­zott.

Végül a cse­lek­mé­nyek­re úgy derült fény, hogy a vád­lot­tat 2019 évben hason­ló jel­le­gű cse­lek­mé­nyek miatt elfog­ták, és meg­kezd­te koráb­bi bün­te­té­sei letöl­té­sét.

A több­szö­rös, külö­nös vissza­eső nő ellen az ügyész­ség több rend­be­li minő­sí­tett csa­lás és sik­kasz­tás miatt emelt vádat.

Vele szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.