Főoldal » Hírek » A betörőkön bukott meg a présház tulajdonosa- vádemelés – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­től a tol­va­jok ellop­ták az enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­re­ket.

Egy süt­tői férfi prés­há­zá­ba betö­rők hatol­tak be 2020. feb­ru­ár 5-én, onnan vadász­pus­kát, táv­csö­ve­ket és hasz­ná­la­ti tár­gya­kat lop­tak el.

A tol­va­jok ellop­tak két, lőfegy­ver­nek minő­sü­lő kis­pus­kát is, ame­lyek­re a prés­ház tulaj­do­no­sá­nak nem volt fegy­ver­tar­tá­si enge­dé­lye.

A lopott fegy­ve­re­ket a tol­va­jok érté­ke­sí­tet­ték, eze­ket az esz­ter­go­mi rend­őr­ség a vevők­től lefog­lal­ta, amely után a prés­ház tulaj­do­no­sa ellen is bün­te­tő­el­já­rás indult a lőfegy­ve­rek enge­dély nél­kü­li tar­tá­sa miatt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a prés­ház tulaj­do­no­sát tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je.