Főoldal » Hírek » A biztonsági őröket is megtámadta – VIDEÓVAL – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a több­rend­be­li súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki az egyik eset­ben a tata­bá­nyai bevá­sár­ló­köz­pont biz­ton­sá­gi őreit támad­ta meg.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. júni­us 27-én a tata­bá­nyai bevá­sár­ló­köz­pont­ban min­den előz­mény nél­kül kia­bált, ezért a biz­ton­sá­gi őr fel­hív­ta arra, hogy az épü­let­ből men­jen ki. A férfi a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, a biz­ton­sá­gi őrt a fején, sérü­lés oko­zá­sa nél­kül, ököl­lel meg­ütöt­te. Egy másik biz­ton­sá­gi őr a társa segít­sé­gé­re sie­tett, akit a férfi ököl­lel orron ütött. Emi­att a biz­ton­sá­gi őr elesett, az orrán duz­za­nat kelet­ke­zett, a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra.

Az elkö­ve­tő ezt meg­elő­ző­en 2020. ápri­lis 16-án a tata­bá­nyai ott­ho­ná­ban édes­any­ját is meg­ver­te, majd 2020. júni­us 6-án Tata­bá­nyán egy keresz­te­ző­dés­ben két alka­lom­mal ököl­lel állon ütött egy járó­ke­lőt. A két utób­bi sér­tett­nek az elkö­ve­tő egy­aránt nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott, azon­ban mind­két bán­tal­ma­zás alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra.

A tata­bá­nyai rend­őrök nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tart­sa fenn, illet­ve az elkö­ve­tőt bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.

A fel­vé­telt az áru­ház kame­rá­ja rög­zí­tet­te.