Főoldal » Állás » A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség épület őrzésre, a beléptetés, ügyfélkíséret és portaszolgálat ellátására keres fizikai alkalmazottat

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség a főügyész­ség és a Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség szék­he­lyé­ül szol­gá­ló közös iro­da­ház (3525 Mis­kolc, Dózsa György út 5-7.) épü­le­té­nek őrzé­sé­re, a biz­ton­sá­gos belép­te­tés, ügy­fél­kí­sé­ret és por­ta­szol­gá­lat ellá­tá­sá­ra keres fizi­kai alkal­ma­zot­tat, hat hóna­pos pró­ba­idő kikö­té­sé­vel.

A mun­ka­rend az álta­lá­nos mun­ka­rend­től elté­rő­en több műsza­kos. A mun­ka­be­osz­tás hétfőtől-péntekig dél­előt­ti műszak­ban 5:00 – 13:00 óráig, dél­utá­ni műszak­ban 13:00 – 21:00 óráig tart.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez fel­té­tel a magyar állam­pol­gár­ság és bün­tet­len elő­élet, továb­bá szük­sé­ges a Személy- és vagyon­őr vizs­ga (közép­fo­kú).

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell fény­ké­pes szak­mai önélet­raj­zot, mely­nek tar­tal­maz­ni kell:

  • az isko­lai vég­zett­sé­get,
  • a Személy- és vagyon­őr vizs­gát,
  • egyéb vég­zett­sé­get, vala­mint
  • az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap).

A jog­ál­lás­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény vonat­ko­zik azzal, hogy a fizi­kai alkal­ma­zott illet­mé­nyét a felek közös meg­egye­zé­sé­vel a munka tör­vény­köny­vé­nek a munka díja­zá­sá­ra irány­adó sza­bá­lyai sze­rint kell meg­ál­la­pí­ta­ni.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat is be kell mutat­ni. A szak­mai önélet­rajz­nak tar­tal­maz­nia kell a jelent­ke­ző tele­fon­szá­mát, vala­mint ahhoz mel­lé­kel­ni kell az adat­ke­ze­lés­hez hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­za­tot.

A jelent­ke­zést a szak­mai önélet­rajz­zal és az adat­ke­ze­lés­hez hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat­tal a borsod-abauj-zemplen.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük meg­kül­de­ni.