Főoldal » Hírek » A csomagtartón keresztül zuhant az úttestre a drogosan balesetet okozó sofőr utasa – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat abban az ügy­ben, amely­ben a kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló sofőr egy elő­zé­si manő­vert köve­tő­en autó­já­val egy vil­lany­osz­lop­nak ütkö­zött. Utasa a cso­mag­tar­tón keresz­tül kizu­hant a jár­mű­ből és súlyos, mara­dan­dó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­irat sze­rint a buda­pes­ti férfi szer­ve­ze­té­ben hasis, mari­hu­á­na, továb­bá un. „kris­tály” fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó kábí­tó­szer volt, ami­kor 2021. május 4-én késő este jár­mű­vé­vel Szent­ki­rály lakott terü­le­tén kívül köz­le­ke­dett. A gyér for­gal­mú, sima, szá­raz felü­le­tű útsza­ka­szon a bódult álla­pot­ban lévő sofőr egy elő­zé­si manő­ver befe­je­zé­sét köve­tő­en úgy tért vissza a sáv­já­ba, hogy tovább­sod­ró­dott az árok­ba, majd egy fának és egy vil­lany­osz­lop­nak ütkö­zött. A jobb első ülé­sen szál­lí­tott utasa a meg­ron­gá­ló­dott cso­mag­tar­tón keresz­tül az úttest­re zuhant a jár­mű­ből.

A bal­eset követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesz­tő sér­tett több csi­go­lyá­ja eltört és a szem­moz­ga­tó idege is káro­so­dott, ami miatt mara­dan­dó sérü­lés­ként ket­tős­lá­tá­sa ala­kult ki. A vád­lott nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A bal­eset során a vád­lott és az utasa nem hasz­nál­tak biz­ton­sá­gi övet.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, ami sze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható szer befo­lyá­sa alatt nem áll.

Az ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.