Főoldal » Hírek » A dohányzáson vesztek össze, vaslapáttal ütötte beosztottját az üzemvezető – videóval – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 41 és egy 46 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, akik 2021 ápri­li­sá­ban a mun­ka­he­lyü­kön redőny­láb­bal és vas­la­pát­tal vere­ked­tek össze, egy­más­nak kis­hí­ján élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okoz­va.

A vád sze­rint, 2021 ápri­li­sá­ban, a reg­ge­li órák­ban, a 46 éves férfi és egyik mun­ka­tár­sa az üzem­csar­nok­ban össze­szó­lal­ko­zott, mert a fia­ta­labb férfi rágyúj­tott egy ciga­ret­tá­ra. A vita ren­de­zé­se érde­ké­ben a főnö­kük­höz for­dul­tak, aki meg­kér­te beosz­tott­ját, hogy ne ciga­ret­táz­zon az üzem­ben.

A két férfi ezután vissza­tért a mun­ka­te­rü­let­re, ahol a férfi az előz­mé­nyek­kel mit sem törőd­ve újra rágyúj­tott, mire a vád­lott elkap­ta a nya­kát, a föld­re rán­tot­ta, elvet­te tőle a ciga­ret­tát és elol­tot­ta azt. A bán­tal­ma­zott férfi a tör­té­nek miatt bepa­na­szol­ta mun­ka­tár­sát, emi­att főnö­kük kirúg­ta a vád­lot­tat, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja el az üze­met. Mivel ennek az nem tett ele­get, főnö­ke az egyik asz­tal­nak lökte őt. A férfi sem hagy­ta magát, főnö­két gáz­spray­vel fújta arcon, majd egy­más­sal dula­kod­ni kezd­tek. A vita odáig fajult, hogy a két férfi vas­la­pát­tal és redőny­láb­bal fel­sze­rel­kez­ve ütöt­te egy­mást.

A vád­lot­tak az esz­kö­zö­ket egy idő után föld­re dob­ták, azon­ban a vitá­val nem hagy­tak fel, majd a főnök fel­vet­te az addig beosz­tott­ja által hasz­nált vas­la­pá­tot és azzal ütöt­te vita­part­ne­rét, aki erre újra gáz­sprayt vetett be főnö­ke ellen.

A főnök és beosz­tott­ja egy­más­nak ugyan könnyebb sérü­lé­se­ket okoz­tak, azon­ban az ütés­re hasz­nált esz­kö­zök­kel az egy­más fejé­re mért üté­sek súlyo­sabb, illet­ve élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra is alkal­mas vol­tak, ezért a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a főnök ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg beosz­tott­ja ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. A vád­ha­tó­ság a veze­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, míg beosz­tott­já­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a Tör­vény­szék a redőny­lá­bat, vas­la­pá­tot és a gáz­sprayt is koboz­za el. 

Arra az eset­re, ha a vád­lot­tak az ügy­ben tar­tan­dó elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz­nek és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, az ügyész­ség az üzem­ve­ze­tő­vel szem­ben 2 év vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, míg a beosz­tot­tal szem­ben 300.000 Ft pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát jelöl­te meg mér­té­kes indít­vány­ként.