Főoldal » Archív » A fellebbviteli főügyészség indítványára a bíróság fenntartotta a kábítószer kereskedők letartóztatását

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nem jog­erő­sen elítélt vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú bíró­ság fenn­tar­tot­ta.

Az első fokon eljárt Szol­no­ki Tör­vény­szék a 2019. ápri­lis 12. nap­ján kelt íté­le­té­vel kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki - töb­bek között - azt a 28 éves fér­fit és 29 éves nőt, akik 2015-2016 között isme­ret­len sze­mé­lyek­től haszon­szer­zé­si cél­lal kábí­tó­szer tar­tal­mú anya­go­kat vásá­rol­tak, majd azt közös laká­su­kon és Békés­csa­ba terü­le­tén érté­ke­sí­tet­ték.

Az elkö­ve­tés­kor élet­tár­si közös­ség­ben élő vád­lot­ta­kat az első­fo­kú bíró­ság 8 év, illet­ve 7 év 6 hónap fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, ugyan­ilyen tar­ta­mú köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra és pénz­bün­te­tés­re ítél­te, a fér­fi­val szem­ben vagyon­el­kob­zást is elren­delt. Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lot­tak vala­mint védő­ik fel­men­tés, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a hosszú tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sá­ra tett indít­ványt. A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la osz­tot­ta az ügyész­ség állás­pont­ját és a kény­szer­in­téz­ke­dést a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt fenn­tar­tot­ta, ille­tő­leg az egyik vád­lott védő­jé­nek az óva­dék meg­ál­la­pí­tá­sá­ra és eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indít­vá­nyát eluta­sí­tot­ta. Az íté­lő­táb­lai hatá­ro­zat elle­ni védel­mi fel­leb­be­zés ese­tén a Kúria hoz vég­le­ges dön­tést.