Főoldal » Állás » A Fővárosi Főügyészség fizikai alkalmazottat keres

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fizi­kai alkal­ma­zot­tat keres taka­rí­tó és kéz­be­sí­tő mun­ka­kör­be 6 hóna­pos pró­ba­idő kikö­té­sé­vel. 

A mun­ka­vég­zés helye: Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek: magyar állam­pol­gár­ság, bün­tet­len elő­élet, leg­alább alap­fo­kú isko­lai vég­zett­ség.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell fény­ké­pes önélet­raj­zot mely tar­tal­maz­za:

- az isko­lai vég­zett­sé­get,

- egyéb kép­zett­sé­get,

- az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap). 

A jog­ál­lás­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény vonat­ko­zik, azzal, hogy a fizi­kai alkal­ma­zott illet­mé­nyét a felek közös meg­egye­zé­sé­vel a munka tör­vény­köny­vé­nek a munka díja­zá­sá­ra irány­adó sza­bá­lyai sze­rint kell meg­ál­la­pí­ta­ni.

Az önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be  kell mutat­ni­uk. 

Az önélet­raj­zot tele­fon­szám fel­tün­te­té­sé­vel és az adat­ke­ze­lés­hez való hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat­tal a fovaros.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük kül­de­ni.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2022. szep­tem­ber 30.