Főoldal » Állás » A Fővárosi Főügyészség informatikust keres

A Fővá­ro­si Főügyész­ség Win­dows kör­nye­zet­be szak­irá­nyú közép­fo­kú vég­zett­ség­gel, illet­ve szak­irá­nyú emelt szin­tű szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­ző

infor­ma­ti­kai mun­ka­tár­sat keres

infor­ma­ti­kai üze­mel­te­tő mun­ka­kör­be, 1 év hatá­ro­zott időre, 6 hónap pró­ba­idő kikö­té­sé­vel, amely hatá­ro­zat­lan idejű szol­gá­la­ti viszonnyá ala­kul­hat.

Fő feladatok/felelősségek:

 • az infor­ma­ti­kai háló­zat­ban műkö­dő mun­ka­ál­lo­má­sok napi üze­mel­te­té­se,
 • alkal­ma­zá­sok zök­ke­nő­men­tes műkö­dé­sé­nek biz­to­sí­tá­sa,
 • IT hard­ver és szoft­ver hibák fel­de­rí­té­se, meg­ol­dá­sa,
 • cím­tár üze­mel­te­tés, jogo­sult­sá­gok keze­lé­se,
 • hard­ver és szoft­ver nyil­ván­tar­tá­sok veze­té­se,
 • doku­men­tá­ci­ók, okta­tá­si segéd­anya­gok készí­té­se,
 • a mun­ka­tár­sak­tól érke­ző hívá­sok, beje­len­té­sek foga­dá­sa.

 Szak­mai köve­tel­mé­nyek:

 • szak­irá­nyú közép­fo­kú vég­zett­ség, vagy szak­irá­nyú emelt szin­tű szak­ké­pe­sí­tés,
 • alap­szin­tű háló­za­ti isme­re­tek,
 • Win­dows 10 ope­rá­ci­ós rend­szer ala­pos isme­re­te,
 • MS Offi­ce ter­mék­csa­lád ala­pos isme­re­te.

 Szük­sé­ges kom­pe­ten­ci­ák:

 • kivá­ló kom­mu­ni­ká­ci­ós és kap­cso­lat­te­rem­té­si kész­ség,
 • rend­szer­szem­lé­let,
 • önál­ló prob­lé­ma­meg­ol­dás, mér­le­ge­lés képes­sé­ge,
 • együtt­mű­kö­dé­si kész­ség, csa­pat­mun­ká­ra való képes­ség,
 • új isme­re­tek gör­dü­lé­keny elsa­já­tí­tá­sa és alkal­ma­zá­sa,
 • ter­hel­he­tő­ség.

Előnyt jelent:

 • hason­ló terü­le­ten szer­zett szak­mai tapasz­ta­lat, gya­kor­lat,
 • fel­ső­fo­kú vég­zett­ség,
 • angol nyelv­tu­dás,
 • Active Direc­to­ry isme­re­te,
 • Win­dows Ser­ver üze­mel­te­té­si isme­re­te.

Fel­té­te­lek: magyar állam­pol­gár­ság, bün­tet­len elő­élet, meg­fe­le­lő isko­lai vég­zett­ség.

Pálya­kez­dők jelent­ke­zé­sét is vár­juk.

 A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes fény­ké­pes szak­mai önélet­raj­zot, mely tar­tal­maz­za:

 • az isko­lai vég­zett­sé­get,
 • egyéb kép­zett­sé­get,
 • az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap). 

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irány­adók.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be is kell mutat­ni­uk.  

A jelent­ke­zé­se­ket a szak­mai élet­út bemu­ta­tá­sá­val, tele­fon­szám fel­tün­te­té­sé­vel és az adat­ke­ze­lés­hez való hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat­tal a fovaros.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük kül­de­ni.

 Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. már­ci­us 30. napja.