Főoldal » Állás » A Fővárosi Főügyészség írnokot keres

A Fővá­ro­si Főügyész­ség mun­ka­tár­sa­kat keres

írnok mun­ka­kör­ben

iro­dai ügy­ke­ze­lői, illet­ve gép­írói, szö­veg­szer­kesz­tői fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra 6 hóna­pos pró­ba­idő kikö­té­sé­vel.

A mun­ka­vég­zés helye a Fővá­ro­si Főügyész­ség, illet­ve az alá­ren­delt kerü­le­ti ügyész­sé­gek.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek:

 • magyar állam­pol­gár­ság,
 • bün­tet­len elő­élet,
 • leg­alább közép­fo­kú isko­lai vég­zett­ség,
 • fel­hasz­ná­lói szin­tű informatikai- és szö­veg­szer­kesz­té­si isme­re­tek,
 • okirat­tal iga­zolt, maga­biz­tos gép­írói tudás.

Az admi­niszt­ra­tív terü­le­ten szer­zett mun­ka­ta­pasz­ta­lat előnyt jelent.

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irány­adók.

 A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes fény­ké­pes szak­mai önélet­raj­zot mely tar­tal­maz­za:

 • az isko­lai vég­zett­sé­get,
 • egyéb kép­zett­sé­get (külö­nö­sen jogi asszisz­tens, gyors- és gép­író),
 • az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét,
 • idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap),
 • a pályá­zó által alá­írt nyi­lat­ko­za­tot, amely­ben a pályá­za­ti ügy­in­té­zés során benyúj­tott ira­tok­ban és önélet­raj­zá­ban fel­tün­te­tett ada­ta­i­nak keze­lé­sé­hez hoz­zá­já­rul,
 • az elér­he­tő­sé­ge­ket.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be kell mutat­ni­uk, illet­ve gép­írói tudá­suk­ról egy gya­kor­la­ti fel­adat vég­re­haj­tá­sá­val adnak szá­mot.

 A jelent­ke­zé­se­ket a fovaros.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük kül­de­ni.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. júni­us 20.