Főoldal » Állás » A Fővárosi Főügyészség kézbesítőt keres

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fizi­kai alkal­ma­zot­tat keres

kéz­be­sí­tő és tele­fon­ke­ze­lő mun­ka­kör­be

6 hóna­pos pró­ba­idő kikö­té­sé­vel.

A mun­ka­vég­zés helye a Fővá­ro­si Főügyész­ség, illet­ve az alá­ren­delt kerü­le­ti ügyész­sé­gek.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek:

  • magyar állam­pol­gár­ság,
  • bün­tet­len elő­élet,
  • leg­alább alap­fo­kú isko­lai vég­zett­ség.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes fény­ké­pes szak­mai önélet­raj­zot mely tar­tal­maz­za:

 - az isko­lai vég­zett­sé­get,
- egyéb kép­zett­sé­get,
- az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap),
- a pályá­zó által alá­írt nyi­lat­ko­za­tot, amely­ben a pályá­za­ti ügy­in­té­zés során benyúj­tott ira­tok­ban és önélet­raj­zá­ban fel­tün­te­tett ada­ta­i­nak keze­lé­sé­hez hoz­zá­já­rul,
- az elér­he­tő­sé­ge­ket.

 A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be kell mutat­ni­uk.

 A jelent­ke­zé­se­ket a fovaros.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük kül­de­ni.

 Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. már­ci­us 10.