Főoldal » Állás » A Fővárosi Főügyészség munkatársat keres írnok munkakörbe

A Fővá­ro­si Főügyész­ség mun­ka­tár­sa­kat keres írnok mun­ka­kör­ben iro­dai ügy­ke­ze­lői, illet­ve gép­írói, szö­veg­szer­kesz­tői fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra 6 hóna­pos pró­ba­idő kikö­té­sé­vel. A mun­ka­vég­zés helye a Fővá­ro­si Főügyész­ség, illet­ve az alá­ren­delt kerü­le­ti ügyész­sé­gek.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek: magyar állam­pol­gár­ság, bün­tet­len elő­élet, leg­alább közép­fo­kú isko­lai vég­zett­ség, fel­hasz­ná­lói szin­tű számítástechnikai- és szö­veg­szer­kesz­té­si isme­re­tek, okirat­tal iga­zolt, maga­biz­tos gép­írói tudás. Az admi­niszt­ra­tív terü­le­ten szer­zett mun­ka­ta­pasz­ta­lat­előnyt jelent.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes fény­ké­pes szak­mai önélet­raj­zot mely tar­tal­maz­za:

 - az isko­lai vég­zett­sé­get,

- egyéb kép­zett­sé­get (külö­nö­sen jogi asszisz­tens, gyors- és gép­író),

- az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos

meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap).

 A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irány­adók.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be is kell mutat­ni­uk.

Jelent­ke­zé­se­ket a szak­mai élet­út bemu­ta­tá­sá­val, tele­fon­szám fel­tün­te­té­sé­vel és az adat­ke­ze­lés­hez való hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat­tal a fovaros.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük kül­de­ni.

 Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. szep­tem­ber 30.