Főoldal » Állás » A Fővárosi Főügyészség tisztviselő munkakörben személyügyi ügyintézőt keres

A Fővá­ro­si Főügyész­ség Sze­mély­ügyi, Tovább­kép­zé­si és Igaz­ga­tá­si Osz­tá­lya mun­ka­tár­sat keres tiszt­vi­se­lő mun­ka­kör­ben sze­mély­ügyi ügy­in­té­zői fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra 6 hóna­pos pró­ba­idő kikö­té­sé­vel. A mun­ka­vég­zés helye a Fővá­ro­si Főügyész­ség.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek:

 • magyar állam­pol­gár­ság,
 • bün­tet­len elő­élet,
 • szak­irá­nyú fel­ső­fo­kú isko­lai vég­zett­ség, vagy szak­irá­nyú fel­ső­fo­kú szak­ké­pe­sí­tés (pél­dá­ul: személyügyi/humán szer­ve­ző, humán­erő­for­rás mene­dzser, mun­ka­ügyi és tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si szak­em­ber),
 • fel­hasz­ná­lói szin­tű informatikai- és szö­veg­szer­kesz­té­si isme­re­tek.

Előnyt jelent:

 • jogi egye­te­mi vég­zett­ség,
 • sze­mély­ügyi terü­le­ten szer­zett mun­ka­ta­pasz­ta­lat.

Szük­sé­ges kom­pe­ten­ci­ák:

 • jó kap­cso­lat­te­rem­tő és együtt­mű­kö­dé­si kész­ség,
 • érde­mi ügy­in­té­zői fel­ada­tok ellá­tá­sa irán­ti nyi­tott­ság,
 • új isme­re­tek gör­dü­lé­keny elsa­já­tí­tá­sa és alkal­ma­zá­sa,
 • ter­hel­he­tő­ség.

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irány­adók.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes fény­ké­pes szak­mai önélet­raj­zot, amely tar­tal­maz­za:

 • az isko­lai vég­zett­sé­get,
 • az egyéb kép­zett­sé­get,
 • az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap),
 • a pályá­zó által alá­írt nyi­lat­ko­za­tot, amely­ben a pályá­za­ti ügy­in­té­zés során benyúj­tott ira­tok­ban és önélet­rajz­ban fel­tün­te­tett ada­ta­i­nak keze­lé­sé­hez hoz­zá­já­rul,
 • az elér­he­tő­sé­ge­ket.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be  kell mutat­ni­uk.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű.

A jelent­ke­zé­se­ket a fovaros.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük kül­de­ni.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2022. novem­ber 30. napja.