Főoldal » Egyéb kategória » A gépkocsivezető nem nyújtott segítséget a zebrán elütött fiúnak

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat a 45 éves ácsi fér­fi­val szem­ben.

A férfi 2017. júni­us 28-án, Komá­rom­ban az édes­any­ja gép­ko­csi­ját vezet­te. A köz­le­ke­dé­se során a vas­út­ál­lo­más előt­ti kije­lölt gyalogos-átkelőhelyet nem a foko­zott óva­tos­ság­gal és olyan sebes­ség­gel köze­lí­tet­te meg, hogy meg tud­jon állni, így elütöt­te a 17 éves fiút.

A férfi a bal­eset után távo­labb meg­állt, de a kocsi­ból nem szállt ki, csak annak ajta­ját kinyit­va tett fel kér­dést a sér­tett­nek. Az elkö­ve­tő azon­ban a sér­tett vála­szá­nak bevá­rá­sa és meg­győ­ző­dé­si köte­le­zett­sé­gé­nek tel­je­sí­té­se nél­kül a hely­szín­ről elhaj­tott, és nem nyúj­tott segít­sé­get a sérült­nek.

A gya­lo­gos a bal­eset­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

A férfi a maga­tar­tá­sá­val meg­szeg­te azo­kat a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat, misze­rint a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen a jár­mű­vel a gya­lo­gos­nak elsőbb­sé­get kell adni, a bal­eset­tel érin­tett jármű veze­tő­je köte­les a bal­eset foly­tán meg­sé­rült sze­mély részé­re segít­sé­get nyúj­ta­ni. Ha a bal­eset sze­mé­lyi sérü­lést oko­zott, akkor a bal­eset­ről a rend­őr­sé­get hala­dék­ta­la­nul érte­sí­te­ni kell és a hely­színt csak az intéz­ke­dő rend­őr enge­dé­lyé­vel sza­bad elhagy­ni.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság dönt.