Főoldal » Hírek » A három vádlott követte, bántalmazta, majd elvette a sértett értékeit – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett kifosz­tás és garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik egy presszó­ból távo­zó férfi után ered­tek.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2020. októ­ber 07-én a dél­utá­ni órák­ban egy Hosszú­pá­lyi­ban talál­ha­tó büfé­ben szó­ra­koz­tak, ott jelen volt a sér­tett is.

A férfi 18 óra 30 perc körül haza­fe­lé indult, a vád­lot­tak utána men­tek, őt utol­ér­ték. Az egyik vád­lott bele­kö­tött a sér­tett­be, majd bán­tal­maz­ni kezd­te, amely­be ezután két társa is bekap­cso­ló­dott. A vád­lot­tak a kerék­pár­já­val együtt fel­bo­rí­tot­ták a sér­tet­tet, majd a föl­dön fekvő fér­fit test­szer­te több alka­lom­mal meg­rúg­ták és meg­ütöt­ték.

Ezután a három férfi a meg­vert sér­tett köré állt és egyi­kük kivett a zse­bé­ből egy doboz ciga­ret­tát, vala­mint 14.000 forint kész­pénzt, ezután vala­mennyi­en távoz­tak a hely­szín­ről.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa emel­lett alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen.

A sér­tett­nek oko­zott kár a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon lefoly­ta­tott eljá­rás során nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te és cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon.

A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban fegyház-, ille­tő­leg bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben az ello­pott érté­kek ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.