Főoldal » Hírek » Hűtlen kezelés bűntette miatt kiszabott büntetések súlyosítását kezdeményezi az ügyészség egy volt helyettes államtitkár és minisztere ellen folyamatban lévő ügyben – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2015 már­ci­u­sá­ban hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt emelt vádat a koráb­bi Minisz­ter­el­nö­ki Hiva­tal helyet­tes állam­tit­ká­ra, továb­bá egy­ko­ri minisz­te­re ellen.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság meg­is­mé­telt eljá­rá­sá­ban a 2019. május 28-án, első­fo­kon, a két jogász vég­zett­sé­gű vád­lot­tat az elle­nük emelt vád alól fel­men­tet­te.

Az első­fo­kú hatá­ro­zat ellen az ügyész a két vád­lott ter­hé­re bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést. A másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020. novem­ber 11-én kihir­de­tett íté­le­té­vel bűnös­nek mond­ta ki az első rendű vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hűt­len keze­lés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt össze­sen 600.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te, míg az ügy­véd fog­lal­ko­zá­sú másod­ren­dű vád­lot­tat bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett hűt­len keze­lés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ame­lyért őt 525.000 Ft pénz­bün­te­tés­sel súj­tot­ta.

A másod­fo­kú bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az első rendű vád­lott, mint egy kft. gaz­dál­ko­dá­sá­ért fele­lős veze­tő­je 2007 júni­u­sá­ban pro­jekt­gaz­da tevé­keny­ség ellá­tá­sá­ra szer­ző­dést kötött egy beté­ti tár­sa­ság kép­vi­se­lő­jé­vel, egy Zala megyei köz­ség­be ter­ve­zett beru­há­zás­hoz lét­re­ho­zá­sá­hoz kap­cso­ló­dó pro­jekt lebo­nyo­lí­tás­ra. A meg­bí­zott bt. kép­vi­se­lő­je azon­ban a szer­ző­dés­ben vál­lalt fel­ada­ta­i­ból sem­mit sem tel­je­sí­tett, amely körül­mény­ről az első rendű vád­lott­nak tudo­má­sa volt, ennek elle­né­re meg­bí­zá­si díj címén 8.937.000 Ft kifi­ze­té­sét enge­dé­lyez­te – vagyon­ke­ze­lői köte­le­zett­sé­ge meg­sze­gé­sé­vel – a beté­ti tár­sa­ság szám­lá­já­ra.

Az első rendű vád­lott cége kép­vi­se­le­té­ben eljár­va 2008 júni­u­sá­ban indo­ko­lat­lan szer­ző­dést kötött az akkor ügy­véd­ként tevé­keny­ke­dő másod­ren­dű vád­lot­tal, azért hogy az a kft. tulaj­do­ná­ba kerü­lő ingat­lan­hoz kap­cso­ló­dó­an ter­ve­zett kon­fe­ren­cia turiz­mus pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz jogi segít­sé­get nyújt­son. E szer­ző­dés 2010. novem­ber 30-ig volt hatály­ban, mely­nek ideje alatt az első rendű vád­lott vagyon­ke­ze­lői köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve, szük­ség­te­le­nül 4.200.000 Ft összeg kifi­ze­té­sét enge­dé­lyez­te a másod­ren­dű vád­lott szá­má­ra, aki nem a szer­ző­dé­sé­nek meg­fe­le­lő­en járt el.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott, a másod­fo­kú ügyész fel­leb­be­zé­sé­hez kap­cso­ló­dó indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te, hogy az adó­csa­lás bűn­tet­te miatt koráb­ban már elítélt első rendű vád­lot­tal szem­ben súlyo­sí­tá­sul vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, míg a másod­ren­dű vád­lot­tal szem­ben súlyo­sabb mér­té­kű pénz­bün­te­tést szab­jon ki elbí­rált vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyük tár­gyi súlyá­hoz iga­zo­dó­an.