Főoldal » Hírek » A kalauzra támadt – Videóval – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a jegy­vizs­gá­lót azért bán­tal­maz­ta, mert rászólt, hogy a vonat­ról száll­jon le.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019. decem­ber 5-én a Buda­pest, Déli pálya­ud­var és Orosz­lány között köz­le­ke­dő sze­mély­vo­na­ton uta­zott, menet­je­gyét a sze­rel­vé­nyen Alsó­gal­la vas­út­ál­lo­má­sig vál­tot­ta meg a vas­út­tár­sa­ság alkal­ma­zá­sá­ban álló jegy­vizs­gá­ló­tól.

A sze­rel­vény 20 óra 40 perc körü­li idő­ben érke­zett meg Alsó­gal­la vas­út­ál­lo­más­ra, ahol a jegy­vizs­gá­ló fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit a vonat elha­gyá­sá­ra.

Ekkor a férfi a sér­tet­tet szi­dal­maz­ta, majd egy alka­lom­mal nagy erő­vel mell­ka­sá­nál fogva meg­lök­te, ezért a jegy­vizs­gá­ló egy utas ölébe esett. Az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en a sze­rel­vény ajta­ja felé indult, őt követ­te a sér­tett, akit egy alka­lom­mal lekö­pött, ezután szállt le a vonat­ról.

A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, őt 2018-ban a bíró­ság kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt 10 hó, vég­re­haj­tá­sá­ban 1 év 6 hó pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, a pró­ba­idő a jegy­vizs­gá­ló bán­tal­ma­zá­sá­ig lejárt.

Az ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.

A sze­rel­vény kame­rá­já­nak fel­vé­te­le: