Főoldal » Hírek » A két hajléktalant megölő férfi tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésének helybenhagyását kéri az ügyészség – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa mel­lett az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát kéri annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, akit a Sze­ge­di Tör­vény­szék tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt két sze­ge­di haj­lék­ta­lan férfi éle­té­nek a kiol­tá­sa miatt.

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján eljá­ró Sze­ge­di Tör­vény­szék íté­le­té­nek tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi 2021. janu­ár 6-án egy újsze­ge­di kis­er­dő­ben a fából ille­tő­leg fóli­á­ból össze­tá­kolt épü­let­ben lakó haj­lék­ta­lan sér­tet­tek egyi­ké­re támad. Őt egy bozót­vá­gó­val leg­alább 17 alka­lom­mal köze­pes­nél nagyobb erő­vel a kopo­nya­te­tő­re mért üté­sek­kel bán­tal­maz­ta, majd egy cson­to­zó­kés­sel a sér­tett tor­kát elvág­ta. A férfi ezt köve­tő­en az épít­mény másik lak­ré­szé­ben alvó sér­tett­re támadt, aki­nek a fejé­re a bozót­vá­gó kés­sel leg­alább 5 ütést mért, majd a cson­to­zó­kés­sel ez utób­bi sér­tett nya­kát is elmet­szet­te, a sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen szin­tén az éle­tét vesz­tet­te. Amennyi­ben az épít­mény­ben állan­dó jel­leg­gel tar­tóz­ko­dó har­ma­dik haj­lék­ta­lan sér­tett is a hely­szí­nen lett volna, a férfi az ő éle­tét is meg­kí­sé­rel­te volna kiol­ta­ni.

A férfi a fenti cse­lek­mé­nyét meg­elő­ző­en Sze­ged bel­te­rü­le­tén szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy fér­fi­vel, aki ennek során a föld­re került, majd a férfi a föl­dön fekvő sér­tet­tet az arcán meg­rug­dos­ta, aki ennek követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A férfi ugyan­csak Sze­ged bel­te­rü­le­tén elő­ze­tes ok nél­kül szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy ott tar­tóz­ko­dó haj­lék­ta­lan fér­fi­val, őt meg­lök­te és több alka­lom­mal köze­pes erő­vel ököl­lel a fején vala­mint gyo­mor tájé­kán meg­ütöt­te. A férfi ez utób­bi maga­tar­tá­sa kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes volt és alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat kelt­sen.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék az első­fo­kú íté­le­té­vel a férfi bűnös­sé­gét külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember és véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­ben és garáz­da­ság vét­sé­gé­ben álla­pí­tot­ta meg, ezért a több­szö­rös vissza­eső fér­fit élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy a férfi nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ember­ölés bűn­tet­te tekin­te­té­ben a férfi és védő­je a cse­lek­mény elté­rő minő­sí­té­se és a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem tar­tot­ta ala­pos­nak, bizo­nyí­tás fel­vé­te­lé­re és a férfi bűnös­sé­gé­nek továb­bi ember­ölés elő­ké­szü­le­te bűn­tet­té­ben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, egye­bek­ben az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy az ember­ölés bűn­tet­té­nek három körül­mény foly­tán is súlyo­sabb alak­za­tát meg­va­ló­sí­tó több­szö­rös vissza­eső férfi ese­té­ben a bün­te­té­si célok kizá­ró­lag tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel érhe­tők el.

Az eljá­rás a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lán foly­ta­tó­dik.