Főoldal » Hírek » A közös képviselő közel 18 millió forintot sikkasztott három társasház vagyonából – a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki három szé­kes­fe­hér­vá­ri tár­sas­ház közös kép­vi­se­lő­je­ként a rábí­zott bak­szám­lák­ról közel 18 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el.

A vád­irat sze­rint a férfi önál­ló­an ren­del­ke­zett a tár­sas­há­zak bank­szám­lá­ja felett. A vád­lott az egyik tár­sas­ház tudta és bele­egye­zé­se nél­kül a rábí­zott bank­szám­lá­ról 2014 és 2017 között jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott közel nyolc mil­lió forin­tot úgy, hogy a tár­sas­ház bank­szám­lá­já­ról más tár­sas­há­zak bank­szám­lá­já­ra utalt át össze­ge­ket. Ezt később kész­pénz­ben fel­vet­te, illet­ve köz­vet­le­nül a tár­sas­ház szám­lá­já­ról vette fel a pénzt, vagy a saját nevén lévő bank­szám­lá­ra utal­ta át a tár­sas­ház vagyo­nát képe­ző, rábí­zott össze­ge­ket.

Ami­kor a tár­sas­ház köz­gyű­lé­se nem fogad­ta el a vád­lott által benyúj­tott 2016. évre vonat­ko­zó beszá­mo­lót, a vád­lott azért, hogy a sik­kasz­tást lep­lez­ze, egy hamis, a pénz­in­té­zet nevé­ben kiál­lí­tott bank­szám­la kivo­na­tot nyúj­tott át a szám­vizs­gá­ló bizott­ság­nak, amellyel a hamis okira­tot fel­hasz­nál­ta.

A vád­lott hason­ló mód­szer­rel még két tár­sas­ház­tól sik­kasz­tott 2014 és 2018 között mint­egy hat mil­lió forin­tot, illet­ve 2009 és 2017 között mint­egy négy mil­lió forin­tot.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től, vala­mint a közös kép­vi­se­lői fog­lal­ko­zás­tól való eltil­tást indít­vá­nyo­zott.