Főoldal » Egyéb kategória » A Központi Nyomozó Főügyészség Győri Regionális Osztálya felhívása

 F E L H Í V Á S

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Győri Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyo­mo­zást foly­tat, mert a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2013. szep­tem­ber 17. nap­ján a Fővá­ro­si Tör­vény­szék, Buda­pest, Fő utca 70-78. szám alatt talál­ha­tó épü­le­te előtt - ahol aznap a Köz­ha­ta­lom Jog­sér­tett­je­i­nek Egye­sü­le­te elne­ve­zé­sű tár­sa­dal­mai szer­ve­zet nyil­vá­nos demonst­rá­ci­ót tar­tott, vala­mint ekkor kez­dő­dött a bíró­ság épü­le­té­ben, a tömeg­tá­jé­koz­ta­tás­ban „a rend­őr­pa­rancs­no­kok” pere­ként elhí­re­sült bíró­sá­gi tár­gya­lás - 9 óra körü­li idő­ben a bíró­sá­gi tár­gya­lás­ra igyek­vő Gyur­csány Ferenc volt minisz­ter­el­nök sér­tet­tet, a bíró­ság bejá­ra­ta előtt – a tün­te­té­sen részt­ve­vő - a fény­kép­fel­vé­te­le­ken lát­ha­tó hölgy ököl­lel hátba ütöt­te.

A hölgy átla­gos test­al­ka­tú, körül-belül 60-70 év közöt­ti, 150-165 cen­ti­mé­ter magas, az elkö­ve­tés ide­jén sötét­bar­ná­ra fes­tett, rövid hajat viselt.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Győri Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya kéri, hogy aki bár­mi­lyen infor­má­ci­ó­val ren­del­ke­zik a képe­ken sze­rep­lő hölgy­ről, akkor jelent­kez­zen a 06-96-317-166-os tele­fon­szá­mon, illet­ve a gyor.reg@mku.hu e-mail címen, vagy keres­se fel sze­mé­lye­sen az ügyész­sé­get a 9022 Győr, Árpád út 58. szám alat­ti címen.

 

 

                                                                                Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség

1 2

3 4 5