Főoldal » Állás » A Központi Nyomozó Főügyészség karbantartót keres

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Gaz­da­sá­gi Osz­tály Üze­mel­te­té­si Cso­port­ja ügyész­sé­gi szol­gá­la­ti viszony­ban álló

fizi­kai alkal­ma­zott (kar­ban­tar­tó) mun­ka­tár­sat keres

6 hóna­pos pró­ba­idő kikö­tés­ével álta­lá­nos kar­ban­tar­tá­si és udva­ri fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra.

A mun­ka­vég­zés helye a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség épü­le­te: 1087 Buda­pest VIII., Köny­ves Kál­mán körút 38.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek:

  • magyar állam­pol­gár­ság,
  • bün­tet­len elő­élet,
  • leg­alább alap­fo­kú isko­lai vég­zett­ség,
  • szak­mai tapasz­ta­lat.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes szak­mai önélet­raj­zot, fény­kép­pel ellát­va, mely tar­tal­maz­za a sze­mé­lyes ada­to­kat, tele­fo­nos és e-mailen tör­té­nő elér­he­tő­sé­get, az isko­lai vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get és a koráb­bi mun­ka­vi­szo­nyok pon­tos fel­so­ro­lá­sát.

A jog­ál­lás­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény vonat­ko­zik, azzal, hogy a fizi­kai alkal­ma­zott illet­mé­nyét a felek közös meg­egye­zé­sé­vel a munka tör­vény­köny­vé­nek a munka díja­zá­sá­ra irány­adó sza­bá­lyai sze­rint kell meg­ál­la­pí­ta­ni.

A szak­mai önélet­rajz alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be is kell mutat­ni­uk.

Jelent­ke­zé­se­ket az önélet­rajz meg­kül­dé­sé­vel, tele­fon­szám fel­tün­te­té­sé­vel és az adat­ke­ze­lés­hez való hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat­tal a kozpontinyomozo.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük kül­de­ni.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2022. augusz­tus 25.