Főoldal » Állás » A Legfőbb Ügyészség IT alkalmazásüzemeltető munkatársat keres

A Leg­főbb Ügyész­ség Infor­ma­ti­kai Főosz­tá­lya tiszt­vi­se­lői állás­he­lyé­nek betöl­té­se érde­ké­ben Win­dows kör­nye­zet­be

IT alkalmazás-üzemeltetés és támo­ga­tás (help­desk) mun­ka­kör­be

mun­ka­tár­sat keres a Nyil­ván­tar­tá­si és Üze­mel­te­té­si Osz­tály Szol­gál­ta­tás­üze­mel­te­tő Cso­port­já­ba.

Fő feladatok/felelősségek:

 • az ügy­fe­lek­től érke­ző meg­ke­re­sé­sek foga­dá­sa, prob­lé­ma­meg­ol­dás,
 • szoft­ver hibák fel­de­rí­té­se, prob­lé­ma­meg­ol­dás,
 • az ügyész­sé­gen hasz­nált szak­rend­sze­rek­hez kötő­dő fel­hasz­ná­lói jel­zé­sek meg­ol­dá­sa,
 • fel­hasz­ná­lói fió­kok és jogo­sult­sá­gok keze­lé­se,
 • ügy­in­té­zés, kom­mu­ni­ká­ció a leg­kü­lön­fé­lébb csa­tor­ná­kon,
 • admi­niszt­rá­ció, nyil­ván­tar­tá­sok veze­té­se,
 • az ügyész­sé­gen fej­lesz­tett és hasz­nált szoft­ve­rek tesz­te­lé­se,
 • doku­men­tá­ci­ók, okta­tá­si segéd­anya­gok készí­té­se,
 • okta­tá­sok, elő­adá­sok tar­tá­sa,
 • Word­Press CMS keze­lé­se, HTML, CSS isme­re­te.

Szak­mai köve­tel­mé­nyek:

 • mini­mum közép­fo­kú szak­irá­nyú vég­zett­ség,
 • Win­dows kli­ens ope­rá­ci­ós rend­sze­rek ala­pos, magas szin­tű isme­re­te,
 • MS Offi­ce ter­mék­csa­lád ala­pos isme­re­te, kész­ség­szin­tű hasz­ná­la­ta,
 • alap­szin­tű háló­za­ti isme­re­tek.

Szük­sé­ges kom­pe­ten­ci­ák:

 • a folya­ma­tos tanu­lás irán­ti belső kész­te­tés,
 • kivá­ló kom­mu­ni­ká­ci­ós és kap­cso­lat­te­rem­té­si kész­ség,
 • elő­adó­ké­pes­ség,
 • rend­szer­szem­lé­let, rend­szer­is­me­ret,
 • pro­ak­tív meg­kö­ze­lí­tés, kez­de­mé­nye­ző­kész­ség,
 • önál­ló prob­lé­ma­meg­ol­dás, mér­le­ge­lés képes­sé­ge
 • együtt­mű­kö­dő kész­ség, csa­pat­mun­ká­ra való képes­ség,
 • ter­hel­he­tő­ség.

Előnyt jelent:

 • szak­irá­nyú fel­ső­fo­kú vég­zett­ség,
 • hason­ló terü­le­ten szer­zett szak­mai tapasz­ta­lat,
 • irat- és doku­men­tum­ke­ze­lő rendszer(ek) isme­re­te, hasz­ná­la­ti tapasz­ta­lat,
 • fel­adat­ke­ze­lő, hiba­jegy­ke­ze­lő rendszer(ek) hasz­ná­la­tá­ban szer­zett tapasz­ta­lat.
 • e-learning rend­sze­rek (pl. Mood­le) isme­re­te,
 • Word­Press gya­kor­lat meg­lé­te (refe­ren­ci­ák bemu­ta­tá­sá­val),
 • JAVA script isme­re­tek,
 • XML leíró nyelv isme­re­te,

Pálya­kez­dők jelent­ke­zé­sét is vár­juk.

A tiszt­vi­se­lői kine­ve­zés első alka­lom­mal hatá­ro­zott időre szól, mely hatá­ro­zat­lan idejű szol­gá­la­ti viszonnyá ala­kul­hat.

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény (Üjt.) ren­del­ke­zé­sei az irány­adó­ak

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell a szak­mai élet­út bemu­ta­tá­sát, e-mail címet és tele­fon­szá­mot tar­tal­ma­zó önélet­raj­zot és a vég­zett­sé­get iga­zo­ló okirat­má­so­la­to­kat.

A jelent­ke­zés tár­gya­ként kér­jük fel­tün­tet­ni: „Állás­pá­lyá­zat, alkalmazás-üzemeltetés”.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján alkal­mas­nak ítélt jelent­ke­zők szak­mai meg­hall­ga­tá­son, annak ered­mé­nye függ­vé­nyé­ben mun­kál­ta­tói inter­jún vesz­nek részt.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű, illet­ve nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt, vala­mint bizo­nyít­vá­nya­i­nak, okira­ta­i­nak ere­de­ti vagy hite­le­sí­tett máso­la­tát be kell mutat­nia.

A pályá­za­to­kat 2022. augusz­tus 31. nap­já­ig beér­ke­ző­en a Leg­főbb Ügyész­ség Infor­ma­ti­kai Főosz­tá­lyá­ra kér­jük meg­kül­de­ni e-mailben, az informatika@mku.hu címre.

A pályá­zó önélet­raj­zá­nak meg­kül­dé­sé­vel egy­ide­jű­leg hoz­zá­já­ru­lá­sát adja a sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sé­hez.