Főoldal » Állás » A Legfőbb Ügyészség pályázati projektmenedzsert keres

A Leg­főbb Ügyész­ség Nem­zet­kö­zi és Euró­pai Ügyek Főosz­tá­lya tiszt­vi­se­lői állás­he­lyé­nek betöl­té­se érde­ké­ben

pályá­za­ti pro­jekt­me­ne­dzser

mun­ka­tár­sat keres.

Ellá­tan­dó fel­ada­tok:

 • a szak­mai ütem­terv meg­va­ló­sí­tá­sá­nak folya­ma­tos figye­lem­mel kísé­ré­se, a szak­mai doku­men­tá­lás folya­ma­tos­sá­gá­nak nyo­mon köve­té­se és jel­zés a követ­ke­ző fel­ada­tok üte­me­zé­se tekin­te­té­ben;
 • beszer­zé­si és köz­be­szer­zé­si eljá­rá­sok elő­ké­szí­té­sé­ben és meg­va­ló­su­lás­ban való köz­re­mű­kö­dés az erre ille­té­kes szer­ve­ze­ti egy­ség­gel;
 • kap­cso­lat­tar­tás az Irá­nyí­tó Ható­ság­gal vagy egyéb Köz­re­mű­kö­dő Szer­ve­zet­tel, együtt­mű­kö­dés a támo­ga­tó kap­cso­lat­tar­tó­já­val;
 • a nyer­tes pályá­zat­hoz kap­cso­ló­dó szer­ző­dés szak­mai össze­ál­lí­tá­sa és annak koor­di­ná­lá­sa;
 • a támo­ga­tá­si szer­ző­dés­ben vál­lalt köte­le­zett­sé­gek­nek meg­fe­le­lő­en az idő­kö­zi és záró szak­mai beszá­mo­ló össze­ál­lí­tá­sá­nak kez­de­mé­nye­zé­se;
 • a pro­jek­tek­ben fel­me­rü­lő határ­idők figye­lem­mel kísé­ré­se, betar­ta­tá­sa;
 • a pro­jek­tek­kel kap­cso­la­tos vál­to­zá­sok keze­lé­se, átve­ze­té­se a költ­ség­ve­tés­ben, a pro­jekt üte­me­zé­sé­ben stb.;
 • folya­ma­tos pro­jekt­mo­ni­tor­ing, a pro­jekt indi­ká­to­rok nyo­mon köve­té­se és az ezzel kap­cso­la­tos intéz­ke­dé­sek kez­de­mé­nye­zé­se, meg­té­te­le;
 • a pro­jekt elő­re­ha­la­dá­sá­nak bemu­ta­tá­sa;
 • a beszer­zé­si eljá­rá­sok lebo­nyo­lí­tá­sá­nak irá­nyí­tá­sa, moni­to­ro­zá­sa;
 • a pro­jekt meg­va­ló­sí­tás­ba bevont szak­mai part­ne­rek­kel és szer­ve­zet­tel tör­té­nő kap­cso­lat­tar­tás a szak­mai veze­tő­vel együt­te­sen;
 • a hely­szí­ni ellen­őr­zé­sek elő­ké­szí­té­se, koor­di­ná­lá­sa, az abban való rész­vé­tel; továb­bá szük­ség ese­tén elő­ké­szí­tés, koor­di­ná­ció, és rész­vé­tel a továb­bi eljá­rá­sok­ban (pl. intéz­ke­dé­si terv, sza­bály­ta­lan­sá­gi eljá­rás);
 • a kom­mu­ni­ká­ci­ó­val kap­cso­la­tos fel­ada­tok ellá­tá­sá­ban való rész­vé­tel;
 • a pro­jekt­map­pa nap­ra­kész veze­té­se

Pályá­za­ti fel­té­te­lek:

 • pénzügyi/közgazdasági egyetemi/főiskolai vég­zett­ség
 • pályá­za­ti pro­jekt­me­ne­dzse­ri fel­ső­fo­kú szak­irá­nyú szak­ké­pe­sí­tés,
 • hazai és EU-s pályá­za­tok terü­le­tén szer­zett, leg­alább 2 éves szak­mai tapasz­ta­lat,
 • angol nyelv leg­alább közép­szin­tű isme­re­te

A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nál előnyt jelent:

 • elekt­ro­ni­kus pályá­za­ti rend­sze­rek isme­re­te (BAMIR, EPTK, EMIR, FAIR, EUPR stb.)

A jog­ál­lás­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény (Üjt.) vonat­ko­zik, a tiszt­vi­se­lő illet­mé­nyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa – az Üjt. 122/A. §-ának (2) bekez­dé­sé­ben fog­lal­tak alap­ján – a felek közös meg­egye­zé­sé­vel a munka tör­vény­köny­ve alap­ján tör­té­nik.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell:

 • a szak­mai élet­út rész­le­tes bemu­ta­tá­sát tar­tal­ma­zó fény­ké­pes önélet­raj­zot, for­má­tu­ma letölt­he­tő innen:
 • moti­vá­ci­ós leve­let;
 • a vég­zett­sé­get, szak­kép­zett­sé­get és nyelv­tu­dást iga­zo­ló okirat­má­so­la­to­kat;
 • a pályá­zó által alá­írt nyi­lat­ko­zat elekt­ro­ni­kus máso­la­tát, mely­ben hoz­zá­já­rul, hogy a pályá­za­ta során benyúj­tott ira­tok­ban, az önélet­rajz­ban fel­tün­te­tett ada­ta­it a pályá­zat­tal kap­cso­la­tos ügy­in­té­zés során a Leg­főbb Ügyész­ség kezel­je

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű, illet­ve nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt, vala­mint bizo­nyít­vá­nya­i­nak, okira­ta­i­nak ere­de­ti vagy hite­le­sí­tett máso­la­tát be kell mutat­nia.

A pályá­za­ti anya­got határ­idő­ben és hiány­ta­la­nul benyúj­tó, a mun­kál­ta­tó által elvárt szak­mai köve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en kivá­lasz­tott pályá­zók szak­mai és sze­mé­lyes ráter­mett­sé­gük fel­mé­ré­sét célzó sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt.

Az állás­hely a pályá­za­tok elbí­rá­lá­sát köve­tő­en betölt­he­tő.

A pályá­za­to­kat 2021. decem­ber 20. nap­já­ig beér­ke­ző­en

 • a Leg­főbb Ügyész­ség Sze­mély­ügyi, Tovább­kép­zé­si és Igaz­ga­tá­si Főosz­tá­lyá­ra e-mailben a szemtovig@mku.hu címre és egy­ide­jű­leg
 • a Leg­főbb Ügyész­ség Nem­zet­kö­zi és Euró­pai Ügyek Főosz­tá­lyá­ra a neuf@mku.hu e-mail címre kér­jük meg­kül­de­ni.