Főoldal » Egyéb kategória » A Legfőbb Ügyészség reagálása dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő nyilatkozatára

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész dr. Had­há­zy Ákos köz­ér­de­kű adat­igény­lé­sé­re adott vála­szá­ban ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­re vonat­ko­zó infor­má­ci­ót nem közölt.

Dr. Had­há­zy Ákos 2019. szep­tem­ber 5-én kelt leve­lé­ben köz­ér­de­kű adat­igény­lés­sel for­dult az ügyész­ség­hez, amely­ben első­sor­ban azt kér­dez­te, hogy „Érkezett-e fel­je­len­tés (vagy nyo­mo­zás átté­tel) Önök­höz 2017 óta olyan ügy­ben, amely Jász-Nagykun-Szolnok megye 04 számú ország­gyű­lé­si egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­tét (a válasz­tó­ke­rü­let szék­he­lye Török­szent­mik­lós) – azok tele­pü­lé­se­it – érin­ti olyan vonat­ko­zás­ban, hogy válasz­tó­ke­rü­let tele­pü­lé­sek uniós pályá­za­ti pén­ze­i­nek a fel­hasz­ná­lá­sa során költ­ség­ve­té­si csa­lás és kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek a gya­nú­ja merült fel?”

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a 2019. szep­tem­ber 23-án kelt vála­szá­ban az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lőt arról tájé­koz­tat­ta, hogy a fel­tett kér­dés alap­ján jelen­leg van beazo­no­sít­ha­tó ügyész­sé­gen folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy.

A leg­főbb ügyész vála­sza kizá­ró­lag a fenti kér­dés­re vonat­ko­zik, és egyet­len sze­mélyt sem érint.

Dr. Had­há­zy Ákos továb­bi 3 kér­dé­sé­re a leg­főbb ügyész vála­sza az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szóló 2011. évi CXII. tör­vény (Infotv.), vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló 2017. évi XC. tör­vény (Be.) ren­del­ke­zé­sei alap­ján nem tér ki.