Főoldal » Állás » A Legfőbb Ügyészség statisztikai elemzőt keres

A Leg­főbb Ügyész­ség Infor­ma­ti­kai Főosz­tá­lya hatá­ro­zott időre, tiszt­vi­se­lői állás­he­lyé­nek betöl­té­se érde­ké­ben

sta­tisz­ti­kai elem­zőt keres

a Sta­tisz­ti­kai Osz­tály Elem­zé­si Cso­port­já­ba.

Fő fel­ada­tok:

 • köz­re­mű­kö­dés a hazai és nem­zet­kö­zi adat­ké­ré­sek tel­je­sí­té­sé­ben, vala­mint az ügyész­sé­gi sta­tisz­ti­kai kiad­vá­nyok össze­ál­lí­tá­sá­ban,
 • az egy­sé­ges nyo­mo­zó ható­sá­gi és ügyész­sé­gi bűn­ügyi sta­tisz­ti­ka (ENyÜBS) adat­gyűj­tés sza­bá­lyo­zá­sá­val kap­cso­la­tos ügyész­sé­gi fel­ada­tok ellá­tá­sa,
 • köz­re­mű­kö­dés az Orszá­gos Sta­tisz­ti­kai Adat­fel­vé­te­li Prog­ram (OSAP) kap­csán a Leg­főbb Ügyész­ség sta­tisz­ti­kai tevé­keny­sé­gé­vel össze­füg­gő fel­ada­tok­ban,
 • köz­re­mű­kö­dés a sta­tisz­ti­kai tevé­keny­sé­get érin­tő jog­sza­bá­lyok, belső nor­mák véle­mé­nye­zé­sé­nek elő­ké­szí­té­sé­ben,
 • rész­vé­tel az ügyész­sé­gi sta­tisz­ti­kát érin­tő elem­zé­sek és hát­tér­anya­gok készí­té­sé­ben, fej­lesz­té­si kon­cep­ci­ók kidol­go­zá­sá­ban

Szak­mai köve­tel­mé­nyek:

 • jogász, kri­mi­no­ló­gus, szo­cio­ló­gus, demog­rá­fus, mate­ma­ti­kus, köz­gaz­dász, vagy egyéb jogi fel­ső­fo­kú isko­lai vég­zett­ség,
 • leg­alább közép­fo­kú angol nyelv­tu­dás,
 • iro­dai szoft­ve­rek fel­hasz­ná­lói isme­re­te

Szük­sé­ges kom­pe­ten­ci­ák:

 • kivá­ló kom­mu­ni­ká­ci­ós és kap­cso­lat­te­rem­té­si kész­ség,
 • rend­szer­szem­lé­let,
 • önál­ló prob­lé­ma­meg­ol­dás, mér­le­ge­lés képes­sé­ge,
 • együtt­mű­kö­dé­si kész­ség, csa­pat­mun­ká­ra való képes­ség,
 • új isme­re­tek gör­dü­lé­keny elsa­já­tí­tá­sa

Előnyt jelent:

 • azo­nos vagy hason­ló terü­le­ten szer­zett tapasz­ta­lat,
 • sta­tisz­ti­kai adat­bá­zis keze­lé­si isme­re­tek

Pálya­kez­dők jelent­ke­zé­sét is vár­juk.

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény (Üjt.) ren­del­ke­zé­sei az irány­adó­ak.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell a szak­mai élet­út bemu­ta­tá­sát és tele­fon­szá­mot tar­tal­ma­zó önélet­raj­zot, a vég­zett­sé­get iga­zo­ló okirat­má­so­la­to­kat, vala­mint a pályá­zó által alá­írt nyi­lat­ko­zat elekt­ro­ni­kus máso­la­tát, mely­ben hoz­zá­já­rul, hogy a pályá­za­ta során benyúj­tott ira­tok­ban, az önélet­rajz­ban fel­tün­te­tett ada­ta­it a pályá­zat­tal kap­cso­la­tos ügy­in­té­zés során a Leg­főbb Ügyész­ség kezel­je.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű, illet­ve nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt, vala­mint bizo­nyít­vá­nya­i­nak, okira­ta­i­nak ere­de­ti vagy hite­le­sí­tett máso­la­tát be kell mutat­nia.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján alkal­mas­nak ítélt jelent­ke­zők online szak­mai meg­hall­ga­tá­son, annak ered­mé­nye függ­vé­nyé­ben mun­kál­ta­tói inter­jún vesz­nek részt.

A pályá­za­to­kat 2021. decem­ber 20. nap­já­ig beér­ke­ző­en a Leg­főbb Ügyész­ség Infor­ma­ti­kai Főosz­tá­lyá­ra kér­jük meg­kül­de­ni e-mailben, az informatika@mku.hu címre.