Főoldal » Egyéb kategória » A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása a sajtóban felmerült, egyes pénzmosásos eljárásokkal kapcsolatban

A mai napon több saj­tó­or­gá­num­ban meg­je­lent – rész­ben pon­tat­lan, rész­ben valót­lan tar­tal­mú – infor­má­ci­ó­val kap­cso­lat­ban, az aláb­bi­a­kat közöl­jük.

1./ Az ügyész­ség tudo­má­sa sze­rint egyik eljá­rás­ban sem merült fel, hogy az elmúlt évek­ben 3-4 mil­li­árd euró, mint uniós pályá­za­tok­ból kor­mány­pár­ti poli­ti­ku­sok részé­re „juta­lék” gya­nánt vissza­osz­tott pénz­összeg magyar ban­kok­ból kész­pénz­ben tör­té­nő fel­vé­te­le, gyé­mán­tok­ra tör­té­nő kon­ver­tá­lás, vagy ún. hawa­la uta­lás for­má­já­ban Ázsi­á­ba továb­bí­tá­sa, majd vissza­kon­ver­tá­lást köve­tő­en közel-keleti, vagy szin­ga­pú­ri bank­szám­lá­kon tör­té­nő elhe­lye­zé­se és Magyar­or­szág­ra immár legá­lis beru­há­zás­ként való vissza­jut­ta­tá­sa tör­tént volna.

2./ A saj­tó­ban meg­je­lölt sze­mély és tár­sai ellen külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­ta­tott nyo­mo­zást, mivel a gyanú sze­rint köz­re­mű­köd­tek külön­bö­ző nyugat-európai sér­tet­tek (spa­nyol, por­tu­gál, belga, német és fran­cia gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok) sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok­ból szár­ma­zó össze­gek banki átuta­lá­sok révén tör­té­nő tisz­tá­ra mosá­sá­ban.

A kér­dé­ses sze­mély az eljá­rás során – a ház­ku­ta­tás előtt mind­össze órák­kal – kül­föld­re szö­kött, míg tár­sa­it elfog­ták és gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták.

Az elszö­kött sze­méllyel szem­ben euró­pai és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot adtak ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a szö­kött sze­mély elfo­gott tár­sa­i­val szem­ben 2017. novem­ber 08-án vád­ira­tot nyúj­tott be a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A szö­kés­ben lévő sze­mély vonat­ko­zá­sá­ban az eljá­rást fel­füg­gesz­tet­ték.

3./ A magyar ügyész­ség­nek nincs arról tudo­má­sa, hogy az USA igaz­ság­ügyi ható­sá­gai fel­aján­lot­ták volna a magyar ható­sá­gok­nak, hogy az USA-ban kihall­gat­hat­ják a szö­kés­ben lévő sze­mélyt.

A magyar ügyész­ség felé ilyen fel­aján­lás nem tör­tént.

4./ Az ame­ri­kai ható­sá­gok által egy másik ügy­ben 2017-ben kiad­ni kért hat magyar állam­pol­gár egy másik - ugyan­csak pénz­mo­sás­sal fog­lal­ko­zó - bűn­szer­ve­zet tag­jai.

Ennek kere­té­ben a hat magyar állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sát és kiada­tá­sát kér­ték az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­mon keresz­tül.

A bíró­ság a neve­zet­tek kiada­tá­si őri­ze­tét, majd kiadá­sát elren­del­te.

Az igaz­ság­ügyi minisz­ter azon­ban (és nem a leg­főbb ügyész, ahogy az egyes orgá­nu­mok­ban meg­je­lent!) a kiada­tást meg­ta­gad­ta. A minisz­ter egy­ide­jű­leg fel­hív­ta ügyész­sé­get a nyo­mo­zás elren­de­lé­sé­re.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nyo­mo­zást elren­del­te, amely Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda előtt jelen­leg is folya­mat­ban van.