A másodfokú ügyészség a Dózsa György úti balesetben részes egyik sofőr letartóztatását indítványozza - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos bal­eset­ben két ember vesz­tet­te éle­tét. Az első- és másod­fo­kú ügyész­ség eddig is azt kép­vi­sel­te, hogy az egyik sofőrt le kell tar­tóz­tat­ni, pár napja ezt az állás­pon­tot erő­sí­tő újabb bün­te­tő­el­já­rás indult. A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a Dózsa György úti bal­eset kap­csán mind­két sofőr­rel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt … Bőveb­ben: A másod­fo­kú ügyész­ség a Dózsa György úti bal­eset­ben részes egyik sofőr letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za - a Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye