Főoldal » Hírek » A másodfokú ügyészség szerint is indokolt a letartóztatása a Dózsa György úti balesetben részes egyik sofőrnek – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos bal­eset­ben két ember vesz­tet­te éle­tét. A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az egyik sofőrt le kell tar­tóz­tat­ni, és bün­te­té­sét jelen­tő­sen súlyo­sí­ta­ni szük­sé­ges.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a Dózsa György úti bal­eset kap­csán mind­két sofőr­rel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A másik, egye­sí­tett ügy­ben a vád köz­úti veszé­lyez­te­tés, vala­mint garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge volt.

A bíró­ság 2020 szep­tem­be­ré­ben bűnös­nek mond­ta ki mind­két vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zás­ban. A gyors­haj­tó férfi bűnös­sé­gét ezen felül még garáz­da­ság és testi sér­tés vét­sé­gé­ben is meg­ál­la­pí­tot­ta, azon­ban a köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek vádja alól fel­men­tet­te. A bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 4 év letöl­ten­dő fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, a köz­ügyek­től 4 évre, a jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta. A kanya­ro­dó sofőrt a bíró­ság 1 év 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, a jár­mű­ve­ze­tés­től 1 évre eltil­tot­ta.

Az ügyész­ség a gyors­haj­tó vád­lot­tal szem­ben a bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sa, illet­ve a köz­úti veszé­lyez­te­tés­ben bűnös­nek kimon­dás érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be. Az íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik is fel­leb­bez­tek. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, ezt a bíró­ság eluta­sí­tot­ta, és a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét is meg­szün­tet­te a vád­lott­nak. A dön­tés ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zett.

Fel­leb­be­zé­sek ese­tén a másod­fo­kú bíró­ság­ra a másod­fo­kú ügyész­sé­gen keresz­tül jut el az ügy és az ügy­irat. Jelen ügy­ben ez a Fővá­ro­si Főügyész­ség, amely­nek joga és egy­ben köte­les­sé­ge a fel­leb­be­zé­sek­re nyi­lat­koz­ni, az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ről ren­del­kez­ni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az első­fo­kú ügyész fel­leb­be­zé­se­it fenn­tar­tot­ta. Maga is egyet­ért azzal, hogy a gyors­haj­tó fér­fit letar­tóz­ta­tás­ba kell helyez­ni, ame­lyet csak erő­sít, hogy a férfi ellen az íté­le­tet köve­tő­en vádat emelt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség, illet­ve ismé­telt enge­dély nél­kül veze­tés miatt sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult elle­ne. A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a köz­úti veszé­lyez­te­tés­ben is bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa indo­kolt, emel­lett a kisza­bott bün­te­tés nem felel meg az egyé­ni meg­elő­zés­nek és a tár­sa­da­lom felé sem kép­vi­se­li elég­gé azt az üze­ne­tet, hogy tar­tóz­kod­ni kell a jár­mű­ve­ze­tés sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­sé­től. Ezért a bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sa indo­kolt.

Az ügyész­ség a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem tart­ja ala­pos­nak.

Az ügy­ben a kény­szer­in­téz­ke­dés­ről és a bűnös­ség, vala­mint a bün­te­tés kér­dé­sé­ről a másod­fo­kú dön­tést a Fővá­ro­si Tör­vény­szék fogja meg­hoz­ni.

Kap­cso­ló­dó ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek:

http://ugyeszseg.hu/elsofoku-itelet-a-dozsa-gyorgy-uti-halalos-baleset-ugyeben-az-ugyeszseg-a-gyorshajto-vadlott-terhere-fellebbez-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

http://ugyeszseg.hu/vesztegetesre-is-hajlando-volt-a-jogositvanyaert-a-dozsa-gyorgy-uti-gazolo/