Főoldal » Hírek » A második szállításnál elfogták a moldovai embercsempészt Kiskunhalason- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy mol­do­vai fér­fi­vel szem­ben, aki 2020 decem­be­ré­ben két nap alatt két­szer szál­lí­tott ille­gá­lis beván­dor­ló­kat Auszt­ria felé, de másod­szor Kis­kun­ha­la­son elfog­ták a rend­őrök.

A vád­irat sze­rint a mol­do­vai férfi 2020. decem­ber 5-ről 6-ra vir­ra­dó éjsza­ka során a szerb-magyar határ köze­lé­ben egy kis­te­her­au­tó­ba fel­vett 13 szír mig­ránst, akik­ről tudta, hogy ille­gá­li­san lép­ték át a határt. Az ember­csem­pész a beván­dor­ló­kat Auszt­ri­á­ba, Bécs kül­te­rü­le­té­re szál­lí­tot­ta.

A mol­do­vai ember­csem­pész még ugyan­ezen a napon, decem­ber 6-án vissza­tért Magyar­or­szág­ra és este ismét a szerb-magyar határ­hoz haj­tott. Ekkor össze­sen 16 – szír, iraki és afgán – mig­ránst szál­lí­tott be egy másik csem­pész­jár­mű­be, aki­ket szin­tén Auszt­ri­á­ba akart szál­lí­ta­ni.

El is indult velük, de a kis­kun­ha­la­si rend­őrök a város bel­te­rü­le­tén iga­zol­tat­ták és elfog­ták a vád­lot­tat az ille­gá­lis beván­dor­lók­kal együtt. A nyo­mo­zás azt is kide­rí­tet­te, hogy a vád­lot­tat egy isme­ret­len sze­mély bízta meg az ember­csem­pé­szés­sel, aki fizet­sé­get ígért a szál­lí­tá­so­kért.

A mol­do­vai ember­csem­pész letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a járá­si ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.