Főoldal » Hírek » A menetrend táblával bokszolt – videóval – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy busz­meg­ál­ló­ban bok­szolt a menetrend-jelző táb­lá­val.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő ittas álla­pot­ban, és gyógy­sze­rek hatá­sa alatt volt. A férfi 2021. augusz­tus 30-án, az esz­ter­go­mi busz­meg­ál­ló­ban kihe­lye­zett menetrend-jelző táb­lát több alka­lom­mal tenyér­rel, ököl­lel és fel­kar­ral meg­ütöt­te, majd azt rán­gat­va, lök­dös­ve igye­ke­zett letép­ni. A táb­lá­ban kár nem kelet­ke­zett.

Az elkö­ve­tő erő­sza­kos, kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást kelt­sen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben bocsás­sa pró­bá­ra, amely­nek ide­jé­re ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét.