Főoldal » Heves Megyei Főügyészség » A postás mentette meg kegyetlen kínzójától a kiszolgáltatott kutyát- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

Állat­kín­zás miatt emelt vádat a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség egy 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy Heves megyei köz­ség­ben az utcán, mások szeme lát­tá­ra oko­zott külö­nös szen­ve­dést a kutyá­já­nak.

A vád­lott idén augusz­tus 11-én dél­előtt a lakó­he­lyén, Apc köz­ség­ben, köz­te­rü­le­ten egy fém lánc­ból készült pórázt hur­kolt fol­tos keve­rék kutyá­ja nyaka köré, majd az álla­tot mint­egy 500 méte­ren át, kitar­tó­an von­szol­ni kezd­te az utcán. Az eb nya­kán meg­szo­rult a lánc, ful­dok­lott, nem kapott leve­gőt, ám a ter­helt ennek elle­né­re tovább húzta maga után, miköz­ben a póráz végé­vel ütle­gel­te is a hasán csú­szó fia­tal jószá­got.

A kegyet­len cse­lek­mény­nek az éppen arra hala­dó pos­tás köz­be­lé­pé­se vetett véget.

A bán­tal­ma­zás és a von­szo­lás követ­kez­té­ben a kutya az orrán, a hasán és a comb­ján szen­ve­dett hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket, emel­lett lesza­kad­tak hátsó lába­i­ról az úgy­ne­ve­zett far­kas­kör­mök is. Az állat a kora dél­utá­ni órák­ban - ami­kor egy hely­szín­re hívott állat­or­vos meg­vizs­gál­ta - még min­dig félig öntu­dat­lan, sok­kos álla­pot­ban volt.

A kutya akár el is pusz­tul­ha­tott volna, ha a pos­tás köz­be­lé­pé­se nem menti meg idő­ben az éle­tét.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel meg­va­ló­sí­tot­ta az állat­kín­zás bűn­tet­tét, ezért a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt vele szem­ben. Az állat­kín­zás bűn­tet­te miatt a Bün­te­tő Tör­vény­könyv akár három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát is lehe­tő­vé teszi.