Főoldal » Hírek » A szemetesben talált hamis euróval fizetett a boltban – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 36 éves férfi ellen pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. janu­ár hónap ele­jén, Kazinc­bar­ci­kán, egy sze­mét­tá­ro­ló­ban talált kettő darab 100 euró cím­le­tű hamis bank­je­gyet.

Tisz­tá­ban volt vele, hogy hami­sít­vá­nyok, azon­ban haza­ment lakó­he­lyé­re Ede­lény­be, és egy élel­mi­szer­bolt­ban kólát vásá­rolt, az egyik 100 euró cím­le­tű bank­jeggyel fize­tett. A pénz­tá­ros átvet­te tőle, és így a vád­lott több, mint 30 000 Ft vissza­já­ró­val távo­zott.

A vád­lot­tól a másik, szin­tén hamis bank­je­gyet a rend­őr­ség később lefog­lal­ta.

A bank­je­gyek sík­nyom­ta­tás­sal készí­tett hami­sít­vá­nyok, ame­lyek nem tar­tal­maz­zák a való­di bank­jegy­pa­pír­ban elhe­lye­zett biz­ton­sá­gi ele­me­ket. Pénz­ke­ze­lés­sel fog­lal­ko­zó sze­mé­lyek meg­té­vesz­té­sé­re figyel­mes átvé­tel ese­tén nem alkal­ma­sak, míg az euró bank­je­gyet nem isme­rők szá­má­ra meg­té­vesz­tő­ek.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel –bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel és vagyon­el­kob­zás­sal.