Főoldal » Hírek » A terrorcselekmény előkészülete miatti nyomozás fejleményeiről – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az ügy­ben a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­tat nyo­mo­zást egy 21 éves fér­fi­val szem­ben, ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, egy 21 éves férfi Euró­pa lakos­sá­gá­nak meg­fé­lem­lí­té­sét célzó ter­ror­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­re készült Magyar­or­szág terü­le­tén.

A meg­ala­po­zott gyanú a nyo­mo­zás során – az ügy­ben lefog­lalt elekt­ro­ni­kus ada­tok folya­ma­tos elem­zé­se révén – tovább erő­sö­dött.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se óta két alka­lom­mal is sor került a gya­nú­sí­tott foly­ta­tó­la­gos kihall­ga­tá­sá­ra, amely­nek kere­té­ben – a beszer­zett újabb ada­tok alap­ján – az ügyé­szek már bővebb tény­ál­lást közöl­tek a gya­nú­sí­tot­tal, továb­bá bizo­nyí­té­ko­kat tár­tak a gya­nú­sí­tott elé, aki foly­ta­tó­la­gos val­lo­má­so­kat tett.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a nyo­mo­zás során igaz­ság­ügyi szak­ér­tőt ren­delt ki a ter­helt elme­ál­la­po­tá­nak vizs­gá­la­tá­ra, továb­bá indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott 2021. júni­us 2. nap­ján elren­delt letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi, vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: http://ugyeszseg.hu/terrorcselekmeny-elokeszulete-miatt-vettek-orizetbe-egy-magat-iszlamistanak-vallo-magyar-ferfit-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/