Főoldal » Hírek » A trafikrabló letartóztatása – Fotóval és rendőrségi videóval, illetve fotókkal – a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fia­tal­em­ber­nek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki 2021. már­ci­us 24-én Pécsett kira­bolt egy tra­fi­kot.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. már­ci­us 24-én, kevés­sel zárás előtt bement egy pécsi dohány­bolt­ba, ahol az eladót kés­sel meg­fe­nye­get­te és a bevé­tel átadá­sát köve­tel­te. Az eladó­nő a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a fér­fi­nek átadott 140.000 forin­tot, aki azt elvé­ve elme­ne­kült.

A Pécsi Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2021. ápri­lis 10. nap­ján elfog­ta az elkö­ve­tés­sel gya­nú­sít­ha­tó fér­fit, és őri­zet­be vette.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól, hogy a férfi elszök­ne, elrej­tőz­ne, eset­leg a bizo­nyí­tást nehe­zí­te­né. Erre tekin­tet­tel az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

Az indít­vány­ról a Pécsi Járás­bí­ró­ság a mai napon dönt majd.

Az elfo­gás­ról készült fotó videó és a fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-trafikrablas-feltetelezett-elkovetojet