Főoldal » Hírek » A világcsúcsdöntés alatt történt közlekedési baleset – videóval – a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás cél­já­ból fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást azzal a 23 éves gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, aki­nek gon­dat­lan sza­bály­sze­gé­se miatt az ext­rém futót kísé­rő kerék­pá­ros súlyo­san meg­sé­rült.

A járá­si ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint a férfi autó­já­val 2022. janu­ár 22-én, a kanyar­gós 24. számú főúton köz­le­ke­dett Recsk irá­nyá­ba. Vele ellen­té­te­sen haladt egy fel­ve­ze­tő autó, akit – a jár­mű­től biz­ton­sá­gos távol­sá­got tart­va – egy spor­to­ló köve­tett.  A férfi az úttest jobb szé­lén futott, mivel világ­csú­csot akart elér­ni ext­rém futás kate­gó­ri­á­ban. Őt kísér­te egy kerék­pár­ral köz­le­ke­dő férfi, aki a futó mel­lett haladt bicik­li­jé­vel. A spor­to­lót még két kísé­rő autó követ­te, biz­to­sít­va töb­bek között a futás sike­res­sé­gét és zavar­ta­lan­sá­gát.

A gya­nú­sí­tott a 80-90 km/óra sebes­ség­gel tör­té­nő hala­dá­sa során, mivel nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg a jár­mű­ve sebes­sé­gét, egy jobb­ra ívelő kanyar után ész­lel­te a fel­ve­ze­tő kocsit, ami­től meg­ijedt, fékez­ni kez­dett, így a jármű az úttest­ről jobb­ra letért, majd átsod­ró­dott a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol a jár­mű­ve ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a kerék­pá­ros­nak.

A bal­eset követ­kez­té­ben a kerék­pá­ros nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést szen­ve­dett el.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miat­ti bűn­ügy­ben az eljá­rást hat hónap idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te. A köz­ve­tí­tői eljá­rás a gya­nú­sí­tott és a sér­tett meg­egye­zé­sét, a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­lét és a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni jog­kö­ve­tő maga­tar­tá­sát elő­se­gí­tő, a ter­helt, illet­ve a sér­tett hoz­zá­já­ru­lá­sá­val alkal­maz­ha­tó eljá­rás.

A cse­lek­ményt a kísé­rő autó kame­rá­ja rög­zí­tet­te:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1268745717016733